منوی اصلی

حدیث: کنترل خشم

حدیث: کنترل خشم

حدیث: کنترل خشم
حدیث: کنترل خشم
امام صادق (ع): آنکه مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نیست.
تحف العقول_ ص371
گالری: 
حدیث: کنترل خشم

افزودن دیدگاه جدید