منوی اصلی

حدیث: ارجحیت کار نیک پنهانی

حدیث: ارجحیت کار نیک پنهانی

حدیث: ارجحیت کار نیک پنهانی
حدیث: ارجحیت کار نیک پنهانی
امام رضا (ع): یک کار نیک پنهانی با هفتاد کار نیک[علنی] برابری می کند.
میزان الحکمه_ ج4_ ص340
گالری: 
حدیث: ارجحیت کار نیک پنهانی

افزودن دیدگاه جدید