منوی اصلی

آیه: شکر نعمت

آیه: شکر نعمت

آیه: شکر نعمت
آیه: شکر نعمت
اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما می افزایم.
سوره ابراهیم_ ترجمه آیه 7
گالری: 
آیه: شکر نعمت

افزودن دیدگاه جدید