منوی اصلی

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود
حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود
امام علی (ع): مؤمن... به عیب خود، مشغول و فارغ از عیوب دیگران است.
جامع الاخبار_ ص215
گالری: 
حدیث: کنترل مؤمن از عیوب خود

افزودن دیدگاه جدید