منوی اصلی

استوری: بعثت نشانه مهرورزی خدا

استوری: بعثت نشانه مهرورزی خدا


استوری: بعثت نشانه مهرورزی خدا

بعثت نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است.

افزودن دیدگاه جدید