منوی اصلی

کلیپ تصویری: حق برای چه کسی تلخ است؟

کلیپ تصویری: حق برای چه کسی تلخ است؟


کلیپ تصویری: حق برای چه کسی تلخ است؟

آیت الله جوادی آملی
یک انسان تب کرده این حبه قتد را وقتی در دهان گذاشت احساس تلخی می کند
خب قند که تلخ نیست چون این شخص تب کرد
ذائقه او بیمار است شیرین را تلخ تلقی می کند
این که گفتند الحق مر نسبت به افراد مریض است
وگرنه چه چیزی شیرین تر از حق؟!
اگر کسی دارای سامعه سالم باشد ذائقه سالم باشد چه چیزی شیرین تر از حق؟!
حق تلخ است برای کسی که فی قلوبهم مرض در قلب های آنها بیماری است
مثل اینکه خرما تلخ است سیب شیرین تلخ است
حبه قند تلخ است برای کسی که حصبه دارد، تب کرده است
ما اگر خواستیم ببینیم مریضیم یا نه؟
ببینیم حق، وقتی به ما انتقاد کردند در ذائقه ما تلخ است یا نه؟

افزودن دیدگاه جدید