منوی اصلی

آسیب های شبکه های اجتماعی

بیانات مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم و فضای مجازی

مجموعه فضای مجازی در کلام رهبر (+پوستر)

 مقام معظم رهبری :هدف دشمن از تهاجم فرهنگیبی اعتقاد کردن نسل نو بهدین و اصول انقلابی می باشد

کمپین «تقوا در دنیای مجازی» به تمام کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور می‌شود رفتارها و تعاملات اجتماعی بین افراد در دنیای حقیقی تفاوتی با دنیای مجازی ندارد.

تقوا در دنیای مجازی

کمپین «تقوا در دنیای مجازی» به تمام کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور می‌شود رفتارها و تعاملات اجتماعی بین افراد در دنیای حقیقی تفاوتی با دنیای مجازی ندارد.

معایب شبکه های اجتماعی از نگاه غربی ها

در این گزارش به بررسی و بیان تاثیرات مثبت و منفی این شبکه ها از نگاه افکار عمومی و کارشناسان در کشورهای غربی پرداخته شده است.

نگاهی به پدیده ی جنگ نرم در ایران امروز

جنگ نرم، اقدام هایی است که از طرف بیگانگان برای دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری قابل قبول یک نظام انجام می‎گیرد از ابزار جنگ می توان به تاثیرگذاری از طریق رسانه ها در فرهنگ یک جامعه اشاره کرد

حجاب نمایشی و کشف حجاب تدریجی

حجاب نمایشی و کشف حجاب تدریجی

پدیدارشناسی اینستاگرام از نگاه وحید یامین‌پور