منوی اصلی

اذان شیعه

اذان نماز با صدای عبدالحسن محمدپور

اذان نماز با صدای عبدالحسن محمدپور

اذان نماز با صدای عبدالحسن محمدپور

اذان نماز با صدای مرحوم سلیم موذن زاده

اذان نماز با صدای مرحوم سلیم موذن زاده

اذان نماز با صدای مرحوم سلیم موذن زاده 

اذان نماز با صدای دکتر حسین کرمی

اذان نماز با صدای دکتر حسین کرمی

اذان نماز با صدای دکتر حسین کرمی

اذان نماز با صدای سید مرتضی سادات فاطمی

اذان نماز با صدای سید مرتضی سادات فاطمی

اذان نماز با صدای سید مرتضی سادات فاطمی

اذان نماز با صدای مصطفی غلوش

اذان نماز با صدای مصطفی غلوش

اذان نماز با صدای مصطفی غلوش

اذان نماز با صدای محمد غفاری

اذان نماز با صدای محمد غفاری

اذان نماز با صدای محمد غفاری

اذان نماز با صدای سید متولی عبدالعال

اذان نماز با صدای سید متولی عبدالعال

اذان نماز با صدای سید متولی عبدالعال

اذان نماز با صدای محمد عبدالوهاب طنطاوی

اذان نماز با صدای محمد عبدالوهاب طنطاوی

اذان نماز با صدای محمد عبدالوهاب طنطاوی

اذان نماز با صدای محمد الطوخی

اذان نماز با صدای محمد الطوخی (2)

اذان نماز با صدای محمد الطوخی 

اذان نماز با صدای محمد الطوخی

اذان نماز با صدای محمد الطوخی (1)

اذان نماز با صدای محمد الطوخی 

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای حسين صبحدل (2)

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای حسینعلی شریف

اذان نماز با صدای حسینعلی شریف

اذان نماز با صدای حسینعلی شریف

اذان نماز با صدای عباس سلیمی

اذان نماز با صدای عباس سلیمی

اذان نماز با صدای عباس سلیمی

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان (2)

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان (1)

اذان نماز با صدای دکتر محمدحسین سعیدیان

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی (2)

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی (1)

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی (1)

اذان نماز با صدای محمدحسین سبزعلی

اذان نماز با صدای استاد هاشم روغنی

اذان نماز با صدای استاد هاشم روغنی

اذان نماز با صدای استاد هاشم روغنی

اذان نماز با صدای حجت الاسلام جواد رفیعی

اذان نماز با صدای حجت الاسلام جواد رفیعی

اذان نماز با صدای حجت الاسلام جواد رفیعی

اذان نماز با صدای دکتر قاسم رضیعی

اذان نماز با صدای دکتر قاسم رضیعی

اذان نماز با صدای دکتر قاسم رضیعی

اذان نماز با صدای حسن رضائيان

اذان نماز با صدای حسن رضائيان

اذان نماز با صدای حسن رضائيان 

اذان نماز با صدای شهید حسن دانش

اذان نماز با صدای شهید حسن دانش

اذان نماز با صدای شهید حسن دانش

اذان نماز با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

اذان نماز با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

اذان نماز با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

اذان نماز با صدای سيدمحسن خدام حسينى

اذان نماز با صدای سيدمحسن خدام حسينى

اذان نماز با صدای سيدمحسن خدام حسين

اذان نماز با صدای محمد‌جواد پناهی

اذان نماز با صدای محمد‌جواد پناهی

اذان نماز با صدای محمد‌جواد پناهی

اذان نماز با صدای عباس امام‌جمعه

اذان نماز با صدای عباس امام‌جمعه

اذان نماز با صدای عباس امام‌جمعه

اذان نماز با صدای حمیدرضا احمدی‌وفا

اذان نماز با صدای حمیدرضا احمدی‌وفا

اذان نماز با صدای حمیدرضا احمدی‌وفا

اذان نماز با صدای مرحوم محمدحسين ابوزيد

اذان نماز با صدای مرحوم محمدحسين ابوزيد

اذان نماز با صدای مرحوم محمدحسين ابوزيد 

 اذان نماز با صدای روح الله کاظم زاده (انتظار)

اذان نماز با صدای روح الله کاظم زاده (انتظار)

 اذان نماز با صدای روح الله کاظم زاده (انتظار)

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای حسين صبحدل (1)

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

صفحه‌ها