منوی اصلی

اذن دخول

سلام امام رضا (ع) به پیامبر (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث پنجم - در این حدیث کیفیت سلام امام رضا علیه السلام به جدشان پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان می کند:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (کامل الزیارات)

باب سوم- زیارت قبر رسول خدا (ص) و دعا بر آن؛ حدیث اول- بعد از غسل کردن (برای ورود به مدینه و زیارت قبر پیامبر (ص))، اذن دخول را می خوانیم:

اذن دخول مسجد النبی (ص) و مشاهد ائمه (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دوم از باب زیارات، به اذن دخول حرم های شریفه، اعم از پیامبر (ص) و ائمه (ع) پرداخته ایم:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

کیفیت زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ هنگام ورود به مسجد النبی در مدینه، اذن دخول اول را بخوان و از در جبرئیل و با پای راست وارد شو:

اذن دخول مسجد النبی (ص) (مصباح المتهجد)

آداب حج که در ماه ذی الحجه انجام می گردد؛ زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله اعمال است و در اینجا اذن دخول زیارت پیامبر را می خوانیم:

ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله

اذن دخول مسجد النبی (ص)

هنگام ورود به مسجد النبی در مدینه، اذن دخول اول را بخوان و از در جبرئیل و با پای راست وارد شو: