منوی اصلی

اصول کافی جلد 1 ص 273

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث دوم

نزول روح بر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث سوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره خصوصیات روح

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث چهارم

برتری پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام بر انبیاء و اوصیاء

اصول کافی: کتاب الحجه/ حفاظت از ائمه علیهم السّلام به وسیله روح/ حدیث پنجم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از نزول وحی