منوی اصلی

اصول کافی جلد 1 ص 398

اصول کافی: کتاب الحجه/ محوریت ائمه علیهم السّلام در علم/ حدیث اول

اعتراض امام صادق علیه السلام به جهل مردم نسبت به جایگاه ائمه علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ محوریت ائمه علیهم السّلام در علم/ حدیث دوم

تبیین جایگاه ائمه علیهم السلام توسط امام حسین

اصول کافی: کتاب الحجه/ مشابهت سیره ائمه علیهم السّلام و حضرت داود در قضاوت/ حدیث سوم

اهل بیت علیهم السلام علم به احکام را چکونه به دست می آورند؟

اصول کافی: کتاب الحجه/ مشابهت سیره ائمه علیهم السّلام و حضرت داود در قضاوت/ حدیث چهارم

اهل بیت علیهم السلام علم به احکام را چگونه به دست می آورند؟