منوی اصلی

اعمال شب اول ماه شعبان

استوری اعمال شب و روز اول شعبان

استوری اعمال شب و روز اول شعبان

استوری اعمال شب و روز اول شعبان

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان، نماز دیگری در شب اول ماه شعبان (سومین نماز):

نماز مستحبی شب اول شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل سوم، نمازهای شب اول ماه شعبان (دومین نماز):

نماز مستحبی شب اول شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب اوّل: نماز مستحبی