منوی اصلی

اعمال شب نیمه رجب

احیا در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و هفتم، احياى شب نيمه ماه رجب و لزوم عنايت و نحوه به پايان بردن آن:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و ششم، نماز در شب نيمه‌ى ماه رجب به روایت دیگر(سومین نماز):

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، نماز ديگر در شب نيمه‌ى ماه رجب (دومین نماز):

فضیلت شب نیمه رجب

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، فضيلت شب نيمه‌ى رجب:

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و چهارم، عمل شب پانزدهم ماه رجب، (اولین نماز در این شب):

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ از جمله نمازهای ماه رجب، در شب نیمه رجب، نمازی است در که در شب نیمه رجب می خوانیم:

غسل کردن در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه ماه رجب، شب شریفی است و در آن چند عمل است: اول غسل

احیا در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه شعیان و در آن ند عمل است : دوم احیا تا صبح به عبادت و راز ونیاز

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: سوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است؛ چهارم نماز مستحبی به کیفیت زیر:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: پنجم نماز مستحبی به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: ششم: نماز مستحبی که دوازده رکعت است به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه شب نیمه رجب: و در آن چند عمل است نماز دوازده رکعتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است؛

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (مصباح المتهجد)

اعمال شب نیمه ماه رجب؛ دوازده رکعت است که امام صادق علیه السلام به شرح زیر بیان فرموده اند: