منوی اصلی

اعمال شب ولادت امام باقر علیه السلام

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سیزدهم، دعای بعد از نماز وِتر نماز شبِ شب اول ماه رجب:

دعای سجده بعد از نماز شب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل سیزدهم، دعای بعد از هشت رکعت نماز شبِ شب اول ماه رجب:

نماز مستحبی شب اول رجب بعد از نماز عشا (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نهم، نماز دیگری در شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا:

نماز مستحبی شب اول رجب بعد از نماز مغرب

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل نهم، نماز دیگری در شب اول ماه رجب بعد از نماز مغرب:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب اول رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هشتم، نماز شب اول ماه رجب و ثواب و پاداش آن:

نماز و دعای شب اول ماه رجب

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل هفتم، نماز شب اول ماه رجب و دعای بعد از آن:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل ششم، دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا:

نماز شب اول ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و اما نمازهای ماه رجب، برای هر شب از ماه رجب نمازی ذکر گردیده که نماز شب اول بدین شرح است

نماز شب اول ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 1- نماز شب اول ماه:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: سوم زیارت امام حسین علیه السلام

نماز مستحبی شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: چهارم نماز مستحبی بعد از نماز مغرب

نماز مستحبی سی رکعتی در شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: ششم نماز مستحبی سی رکعتی

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دعایی است که از امام جواد علیه السلام روایت شده بعد از نماز عشا:

دعای سجده بعد از نماز شب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: دعای سجده بعد از نماز شب که امام کاظم علیه السلام می خواندند؛

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب اول که در آن چند عمل وارد شده است: این دعا را بعد از خواندن سه رکعت نماز وتر می خوانیم:

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ مستحب است در شب اول این ماه، بعد از گفتن سلام نماز وتر، همانطور که نشسته ای دعاهای زیر را بخوانی:

دعای سجده بعد از نماز شب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده اند که در شب اول این ماه بعد از تمام شدن نماز شب، این دعا را در سجده می خواندند:

نماز مستحبی شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، این نماز را در شب اول ماه رجب به صورت زیر می خوانیم:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ این دعا از امام باقر علیه السلام است که فرمودند بعد از نماز عشا این دعا را بخوانید:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول رجب (زاد المعاد)

در شب اوّل ماه رجب زيارت امام حسين عليه السّلام فضيلت بسيار دارد.

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ این دعا (دعای سجده بعد از نماز شب) را بعد از نماز شب و قبل از به جا آوردن نماز وتر می خوانی و بعد از آن دعای زیر را:

دعای سجده بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ دعایی است که امام موسی کاظم علیه السلام بعد از تمام شدن نماز شب در حال سجده می خواندند:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ دعایی است که از امام جواد علیه السلام روایت شده در شب اول رجب بعد از نماز عشا خوانده شود:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (بلدالامین)

اعمال شب اول ماه رجب؛ دعایی است که از امام جواد علیه السلام روایت شده در شب اول رجب بعد از نماز عشا خوانده شود:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول رجب (بلدالامین)

اعمال ماه رجب؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب اول ماه رجب مستحب است:

نماز شب اول ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب اول رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب اول:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ از جمله پاداش های کسی که این نماز را (به صورت زیر) به جا آورد، حق تعالى محو كند از نامۀ عمل او هرگناهى را كه در كودكى و بزرگى كرده باشد و..: