منوی اصلی

اعمال ماه شعبان

استوری: عفوک افضل من عملی

استوری: عفوک افضل من عملی

استوری: عفوک افضل من عملی

کلیپ تصویری: فضیلت ماه شعبان

کلیپ تصویری: فضیلت ماه شعبان

کلیپ تصویری: فضیلت ماه شعبان

کلیپ تصویری: فرصت پرواز

کلیپ تصویری: فرصت پرواز

کلیپ تصویری: فرصت پرواز

استوری اعمال شب و روز اول شعبان

استوری اعمال شب و روز اول شعبان

استوری اعمال شب و روز اول شعبان

کلیپ تصویری فضیلت ماه شعبان بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

کلیپ تصویری فضیلت ماه شعبان

فضیلت ماه شعبان در بیانات مقام معظم رهبری

استوری ماه شعبان

استوری ماه شعبان

شعبان ماه من است. هر كه ماه مرا روزه بدارد روز قيامت شفيع او خواهم بود

اعمال نیمه شعبان

اعمال شب نیمه شعبان (پوستر)

اعمال شب نیمه شعبان

پوستر ادعیه ماه شعبان

اعمال مشترک ماه شعبان (پوستر)

پوستر ادعیه ماه شعبان

صلوات شعبانیه

صلوات شعبانیه (پوستر)

پوستر صلوات شعبانیه

مناجات شعبانیه  (پوستر)

مناجات شعبانیه (پوستر)

 پوستر مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه (پاوروینت صوتی)

مناجات شعبانیه (+ پاورپوینت و کلیپ)

از اعمال مشترک ماه شعبان که در هر روز از این ماه خوانده می شود، مناجات شعبانیه است:

صلوات شعبانیه (پاورپوینت صوتی)

صلوات شعبانیه (+ پاورپوینت صوتی)

از اعمال مشترک ماه شعبان که در هر روز از این ماه در وقت زوال و در شب نیمه آن خوانده می شود، صلوات شعبانیه است:

نحوه ختم اعمال ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و پنجم، نحوه ختم اعمال ماه شعبان:

فضیلت روزه گرفتن در روز سی ام شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و چهارم، فضيلت روزه سی ام شعبان:

نماز شب سی ام ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و سوم، عمل شب سی ام شعبان:

فضیلت بیست و نه روز روزه درای در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و دوم، فضيلت  بیست و نه روز روزه داری در ماه شعبان:

نماز شب بیست و نهم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتاد و یکم، عمل شب بیست و نهم شعبان:

فضیلت بیست و هشت روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هشتادم، فضيلت  بیست و هشت روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب بیست و هشتم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و نهم، عمل شب بیست و هشتم شعبان:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و هشتم، استحباب مؤکد سه روز روزه داری از آخر ماه شعبان:

فضیلت بیست و هفت روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و هفتم، فضيلت بیست و هفت روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب بیست و هفتم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و ششم، عمل شب بیست و هفتم شعبان:

فضیلت بیست و شش روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و پنجم، فضيلت  بیست و شش روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب بیست و ششم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و چهارم، عمل شب بیست و ششم شعبان:

فضیلت بیست و پنج روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و سوم، فضيلت  بیست و پنج روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب بیست و پنجم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و دوم، عمل شب بیست و پنجم شعبان:

فضیلت بیست و چهار روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و یکم، فضيلت  بیست و چهار روز روزه‌دارى در ماه شعبان:

نماز شب بیست و چهارم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتادم، عمل شب بیست و چهارم شعبان:

فضیلت بیست و سه روز روزه داری در ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شصت و نهم، فضيلت  بیست و سه روز روزه‌دارى در ماه شعبان

نماز شب بیست و سوم ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل شصت و هشتم، عمل شب بیست و سوم شعبان:

صفحه‌ها