منوی اصلی

انواع صدقه

پاداش صدقه دادن مخفیانه

اگر صدقه‏ ها را آشكار كنيد، كارى نيكوست، و اگر آنها را پنهان داريد و به تهيدستان دهيد براى شما بهتر است

بهترین صدقه

احادیث رضوی: بهترین صدقه

از بهترین نوع صدقه، یاری کردن تو نسبت به ناتوان است.

صدقه در احادیث

صدقه در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: صدقه، گرماى گورها را از صدقه دهنده دور مى كند و روز قيامت، مؤمن در سايه صدقه خود پناه مى گيرد.

قرآن و صدقات ماندگار

صدقه از مواردي است که در قرآن کريم بر آن تأکيد زياد شده و از اين ميان براي صدقات ماندگار ازجهت ماندگاري خود يا اثرآن، ارزشي جاودانه قائل شده است