منوی اصلی

جمعه آخر ماه رمضان

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، اولین دعای وداع ماه رمضان:

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: دعای وداع با جمعه آخر ماه رمضان؛

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ جابر به خدمت پیامبر (ص) رفت و چون پیامبر او را دید، گفت امروز جمعه آخر ماه رمضان است و با این دعا، آخرین جمعه این ماه را وداع کن:

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ پیامبر صلی الله علیه و آله در جمعه آخر ماه رمضان دعای وداعی را بیان فرموده اند که هر کس این وداع را انجام دهد دو خیر به او می رسد: