منوی اصلی

دعای سجده بعد از نماز ظهر

دعا برای برادران مومن در سجده (رساله باقیات الصالحات)

فصل اول از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمال ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛ سجده شکر: دعا می کنیم در سجده برای برادران خود:

دعا برای برادران مومن در سجده (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز ظهر؛ در سجده برای برادران مومن خود به صورت زیر دعا می کنیم:

دعای اللهم لک الحمد کما خلقتنی (مصباح المتهجد)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای اللهم اعط محمدا و آل محمد، می خوانیم:

دعای اسالک بحق حبیبک محمد (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعا برای برادران مومن در سجده، در دو سجده شکر، دعای زیر را می خوانیم:

دعا برای برادران مومن در سجده (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر، دعا برای برادران مومن در سجده را بیان می کنیم:

دعای امام علی (ع) در سجده شکر (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین، این دعا را که امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر می خواندند، را بیان می کنیم:

دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای اللهم لک الحمد کما خلقتنی، همچنین این دعا را که در سجده خوانده می شود، بیان می کنیم:

دعای اللهم لک الحمد کما خلقتنی (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ در این کتاب بعد از دعای اللهم اعط محمدا و آل محمد، (که بعد از بلند شدن از سجده خوانده می شود)، این دعا را می خوانیم:

دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین (مصباح المتهجد)

بعد از دعای سجده که از امام موسی کاظم علیه السلام نقل کردیم، دعای زیر را نیز در سجده می خوانیم: