منوی اصلی

دفع شر ابلیس

دعای دفع شر ابلیس

ذکر بعضی حرزها و دعاهای مختصر؛ 22- دعای دفع شر ابلیس :

خواص بعضی از آیات سوره بقره

باب ششم؛ خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه : دوم- خواص بعضی از آیات سوره بقره از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله:

خواص سوره توحید و صد آیه از قرآن

باب ششم؛ خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :
4. خواص سور توحید و کافرون؛ 5. خواص ایه الکرسی؛ 6. خواص سوره توحید بعد از فریضه:

خواص سور تکاثر، حمد، ناس، فلق و توحید

خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :
7. خواص سوره تکاثر؛ 8. خواص سوره حمد؛ 9. خواص سور فلق و ناس؛ 10. خواص سوره توحید :