منوی اصلی

روزه سه روز آخر ماه شعبان

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب نهم: فضیلت ماه شعبان و مزایا و اعمال ماه و در این باب فصل هایی قرار دارد، فصل هفتاد و هشتم، استحباب مؤکد سه روز روزه داری از آخر ماه شعبان:

روزه سه روز قبل از آغاز ماه رمضان (اقبال الاعمال)

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سوم از اعمالی که برای داخل شدن به ماه رمضان انجام می گیرد؛ فصل سوم، روزه گرفتن سه روز پيش از ماه رمضان، به جهت عظمت برتر ماه صيام است.

المراقبات حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

سه روز آخر ماه شعبان

فصل نهم کتاب المراقبات ماه شعبان‏ و مراقبات در این ماه را بیان کرده است؛ ویژگی مناجات شعبانیه که از جمله معروف ترین مناجات هاست:

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن؛

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه شعبان؛ از امام رضا علیه السلام نقل شده است که هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به ماه رمضان متصل نماید ....

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: سه روز آخر را روزه بگیرد و اما فضیلت آن به نقل از امام رضا علیه السلام؛