منوی اصلی

زوجین

حقوق زن ضمن عقد ازدواج

در قباله های ازدواج شروطی بیان شده است اما این بدین معنی نیست که نمی توان شرطی را به آنها افزود بلکه می توان شروطی را در صورت عدم مخالفت با شرع به آنان افزود .

موارد جواز فسخ نکاح

در پاره ای از موارد وقتی علتی ایجاد شود عقد ازدواج فسخ می شود به این معنا که دیگر نیازی به طلاق نیست اصطلاحا به این موارد ، موارد جواز فسخ نکاح گویند .

وظایف زن ( زوجه ) از منظر اسلام

زندگی مشترک با توجه به اشتراک موجود در آن در بر دارنده حقوقی مشترک است وتوجه نکردن به آن حقوق باعث ظلم به دیگری خواهد شد .این حقوق را بهتر بیاموزیم

وظایف مرد ( زوج ) از منظر اسلام

زندگی مشترک با توجه به اشتراک موجود در آن در بر دارنده حقوقی مشترک است که عدم توجه به آن حقوق باعث ظلم به دیگری خواهد شد .آن حقوق را بیاموزیم