منوی اصلی

شکل گیری حکومت بنی العباس

زندگینامه امام صادق علیه السلام

زندگینامه امام صادق علیه السلام

در این مقاله اطلاعات مختصری راجع به زندگانی ششمین امام شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام ارائه می گردد.


جستجوی : شکل گیری حکومت بنی العباس

جنگ جمل

عوامل شکل گیری جنگ جمل

ستایش کرد و ثنا گفت و فرمود: عایشه و طلحه و زبیر، حرکت کردند و هر یک از طلحه و زبیر، حکومت را برای خود ... خواهد زد و طلحه گردن زبیر را و هریک با دیگری بر سر این حکومت ، ستیز خواهند کرد.» (1)    کینه توزی عامل ...