منوی اصلی

مجموعه تلاوت های کوتاه و شنیدنی از قاریان برتر جهان اسلام

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره احزاب آیه 56 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره احزاب آیه 56 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره احزاب آیه 56 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره انفطار آیات 17 الی 19 از استاد شیخ محمود صابر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره انفطار آیات 17 الی 19 از استاد شیخ محمود صابر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره انفطار آیات 17 الی 19 از استاد شیخ محمود صابر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسرا آیات 23 الی 24 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسرا آیات 23 الی 24 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسرا آیات 23 الی 24 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حاقه آیات 19 الی 21 از استاد عبدالصمد الزناتی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حاقه آیات 19 الی 21 از استاد عبدالصمد الزناتی

اما کسی که پرونده اش را به دست راستش دهند، می گوید: [ای مردم!] پرونده مرا بگیرید و بخوانید. (۱۹)
 
تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره ابراهیم آیات 41- 40 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره ابراهیم آیات 41- 40 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره ابراهیم آیات 41- 40 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شوری آیه 25 و 26 از استاد اسماعیل طنطاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شوری آیه 25 و 26 از استاد اسماعیل طنطاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شوری آیه 25 و 26 از استاد اسماعیل طنطاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آیه 63 از استاد قاسم رضیعی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آیه 63 از استاد قاسم رضیعی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آیه 63 از استاد قاسم رضیعی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 9 از استاد سعید مسلم

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 9 از استاد سعید مسلم

بی تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند، و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند، مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ است.
تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره زمر آيه 64 الی 65 از استاد سید محمدجواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره زمر آيه 64 الی 65 از استاد سید محمدجواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره زمر آيه 64 الی 65 از استاد سید محمدجواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره کهف آیه 46 از استاد استاد احمد محمد عامر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره کهف آیه 46 از استاد احمد محمد عامر

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره کهف آیه 46 از استاد احمد محمد عامر

ماندگار‌ترین تلاوت استاد «محمد اللیثی» در مجلس امام‌حسین(ع)

ماندگار‌ترین تلاوت استاد «محمد اللیثی» در مجلس امام‌ حسین(ع)

خاطره تلاوت ماندگار شیخ محمد اللیثی بعد از روضه دشتی حاج علی فراهانی (سنگ خوردن راس مقدس حسین ابن علی بر سر نی هنگام تلاوت قرآن) را بشنوید و ببینید روضه سیدالشهدا چگونه حال یک قاری بین المللی و استاد تلاوت قرآن اهل سنت از مصر را منقلب می کند و بعد از آن یک تلاوت ماندگار انجام می دهد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 26 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 26 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 26 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حجرات آیه 13 از استاد هاشم هیبه

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حجرات آیه 13 از استاد هاشم هیبه

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حجرات آیه 13 از استاد هاشم هیبه

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شمس آیات 5 الی 8 از استاد کریم منصوری

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شمس آیات 5 الی 8 از استاد کریم منصوری

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره شمس آیات 5 الی 8 از استاد کریم منصوری

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فصلت آیه 34 از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فصلت آیه 34 از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فصلت آیه 34 از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 85 از استاد راغب مصطفی غلوش

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 85 از استاد راغب مصطفی غلوش

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 85 از استاد راغب مصطفی غلوش

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اعراف آیه 128 از استاد سعید مسلم

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اعراف آیه 128 از استاد سعید مسلم

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اعراف آیه 128 از استاد سعید مسلم

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حشر آیه 24 از استاد محمدصدیق منشاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حشر آیه 24 از استاد محمدصدیق منشاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره حشر آیه 24 از استاد محمدصدیق منشاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره مزمل آيات  4-1 از استاد عبدالجلیل البناء

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره مزمل آيات 4-1 از استاد عبدالجلیل البناء

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره مزمل آيات  4-1 از استاد عبدالجلیل البناء

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره آل عمران آيات 194 - 193 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره آل عمران آيات 194 - 193 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره آل عمران آيات 194 - 193 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 1 از استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 1 از استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آیه 1 از استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آيه 37 از استاد سید جواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آيه 37 از استاد سید جواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره اسراء آيه 37 از استاد سید جواد حسینی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره سجده آيات 6 - 5 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره سجده آيات 6 - 5 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره سجده آيات 6 - 5 از استاد محمد اللیثی

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره مریم آيات 30 - 28 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره مریم آيات 30 - 28 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره مریم آيات 30 - 28 از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آيات 61 - 60 از استاد شعبان عبدالعزیز الصیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آيات 61 - 60 از استاد شعبان عبدالعزیز الصیاد

تلاوت کوتاه و شنیدنی سوره فرقان آيات 61 - 60 از استاد شعبان عبدالعزیز الصیاد