منوی اصلی

مجموعه پوستر یاران عاشورایی

مجموعه یاران عاشورایی (2)

مجموعه یاران عاشورایی (2)

مجموعه یاران عاشورایی (2)

مجموعه یاران عاشورایی

مجموعه یاران عاشورایی (1)

مجموعه یاران عاشورایی

تابلوی نقاشی: رباب / اثر سهیلا مظاهری

تابلوی نقاشی: حضرت رباب علیها السلام اثر سهیلا مظاهری

تابلوی نقاشی:  رباب / اثر سهیلا مظاهری

تابلوی نقاشی: باب الحوائج علی اصغر علیه السلام

تابلوی نقاشی: باب الحوائج علی اصغر علیه السلام/ بهنام شیرمحمدی

تابلوی نقاشی: باب الحوائج علی اصغر علیه السلام

تابلوی نقاشی: مظلوم ترین شهید بابا

تابلوی نقاشی: مظلوم ترین شهید بابا / محمدعلی نادری

تابلوی نقاشی: مظلوم ترین شهید بابا 

تابلوی نقاشی: حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

تابلوی نقاشی: حضرت قاسم ابن الحسن (ع) / محمدصالح امیری

تابلوی نقاشی: حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

تابولی نقاشی: حضرت قاسم ابن الحسن (ع) / بهنام شیرمحمدی

تابلوی نقاشی: حضرت قاسم ابن الحسن (ع) / بهنام شیرمحمدی

تابولی نقاشی: حضرت قاسم ابن الحسن (ع) / بهنام شیرمحمدی

یاران عاشورایی

یاران عاشورایی در کلام رهبری (3) (+پوستر)

مجموعه آشنایی با یاران امام حسین در روز عاشورا بهمراه پوستر

یاران عاشورایی

یاران عاشورایی در کلام رهبری (2) (+پوستر)

مجموعه آشنایی با یاران امام حسین در روز عاشورا بهمراه پوستر

یاران عاشورایی

یاران عاشورایی در کلام رهبری (1) (+پوستر)

مجموعه آشنایی با یاران امام حسین در روز عاشورا بهمراه پوستر

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: جون بن خوی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت جون بن خوی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: خوش بوتر از گل ها: جون بن خوی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: بریربن حضیر ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت بریربن حضیر(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: معلم شهید عاشورا : بریربن حضیر)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: زهیر بن قین بجلی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت زهبر بن قین بجلی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: رسته از تردید: زهبر بن قین بجلی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: عبدالرحمن بن عبدالله (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  عبدالرحمن بن عبدالله(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان:همراه سفیر امام: عبدالرحمن بن عبدالله)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: عابس بن ابی شبیب شاکری ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت عابس بن ابی شبیب شاکری (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان:زخمی باران سنگ: عابس بن ابی شبیب شاکری)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: عمرو بن قرظه (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت عمرو بن قرظه (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان:برادری در مقابل برادر: عمربن قرظه)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: مسلم بن عوسجه (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت مسلم بن عوسجه (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: عاشق پاکباخته؛ مسلم بن عوسجه)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: بشر بن عمرو (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت ابراهیم بن عمرو(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: ابراهیم کربلا: ابراهیم بن عمرو)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : هلال بن نافع ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  نافع بن هلال  (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: هلال شب های کربلا: نافع بن هلال)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: مسلم بن عقیل ( +عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  مسلم بن عقیل(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان سفیر تنها: مسلم بن عقیل)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: مدافعان حرم (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه  از مدافعان حرم  (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: مدافعان حرم)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : حر بن یزید ریاحی (+ عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  حر بن یزید ریاحی  (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: آزاده در دنیا و آخرت: حربن یزید ریاحی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : عبدالله بن وهب (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت عبدالله بن وهب(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان: تازه مسلمان کربلا: عبدالله بن وهب)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا بهمراه پوستر

یاران عاشورایی: حنظله بن اسعد شبامی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت حنظله بن اسعد شبامی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان مومن آل فرعون عاشورا: حنظله بن اسعد شبامی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: انس بن حرث کاهلی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت انس بن حرث کاهلی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان تبیین گر مرزها: انس بن حرث کاهلی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: ابوثمامه عمرو بن عبدالله صائدی (+ عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت ابوثمامه عمروبن عبدالله صائدی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان منادی نماز: ابوثمامه عمروبن عبدالله صائدی)

 

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : حجاج بن مسروق جعفی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت حجاج بن مسروق جعفی(عکس نوشته و پوستر) (با عنوان موذن کربلا: حجاج بن مسروق جعفی)

 

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی : قیس بن مسهر صیداوی (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت قیس بن مسهر صیداوی (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان سفیر سرخ: قیس بن مسهر صیداوی)

یاران امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا

یاران عاشورایی: حبیب بن مظاهر (+عکس نوشته و پوستر)

معرفی کوتاه شخصیت  حبیب بن مظاهر (عکس نوشته و پوستر) (با عنوان شیخ شهید: حبیب بن مظاهر)

صفحه‌ها