منوی اصلی

نماز شب نیمه رجب

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و ششم، نماز در شب نيمه‌ى ماه رجب به روایت دیگر(چهارمین نماز) نماز شب های شانزدهم و هفدهم رجب نیز همان نماز شب پانزدهم است تنها تفاوت به راوی آنهاست:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و ششم، نماز در شب نيمه‌ى ماه رجب به روایت دیگر(سومین نماز):

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و پنجم، نماز ديگر در شب نيمه‌ى ماه رجب (دومین نماز):

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل پنجاه و چهارم، عمل شب پانزدهم ماه رجب، (اولین نماز در این شب):

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ از جمله نمازهای ماه رجب، در شب نیمه رجب، نمازی است در که در شب نیمه رجب می خوانیم:

نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بدین شرح است:

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است؛ چهارم نماز مستحبی به کیفیت زیر:

نماز مستحبی سی رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: پنجم نماز مستحبی به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی دوازده رکعتی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه رجب و در آن چند عمل است: ششم: نماز مستحبی که دوازده رکعت است به کیفیت زیر؛

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه شب نیمه رجب: و در آن چند عمل است نماز دوازده رکعتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است؛

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (زاد المعاد)

اعمال شب پانزدهم ماه رجب؛ امام صادق علیه السلام:در شب نیمه رجب، دوازده رکعت به شرح زیر به جا می آوری:

نماز مستحبی در شب نیمه رجب (مصباح المتهجد)

اعمال شب نیمه ماه رجب؛ دوازده رکعت است که امام صادق علیه السلام به شرح زیر بیان فرموده اند: