منوی اصلی

کلیپ تصویری

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و دوم: ارشاد حکیمانه

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و دوم: ارشاد حکیمانه

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و دوم: ارشاد حکیمانه
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و یکم: سنجیده گویی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و یکم: سنجیده گویی

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و یکم: سنجیده گویی
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هجدهم: برادران ایمانی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هجدهم: برادران ایمانی

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هجدهم: برادران ایمانی
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفدهم: پالایش گفتار

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفدهم: پالایش گفتار

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفدهم: پالایش گفتار
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت شانزدهم: نوع دوستی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت شانزدهم: نوع دوستی

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت شانزدهم: نوع دوستی 
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
 
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت پانزدهم: اندازه دوستی ها

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت پانزدهم: اندازه دوستی ها

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت پانزدهم: اندازه دوستی ها
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت چهاردهم: گذشت بی پایان

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت چهاردهم: گذشت بی پایان

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت چهاردهم: گذشت بی پایان
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سیزدهم: اکسیر کلمات

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سیزدهم: اکسیر کلمات

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سیزدهم: اکسیر کلمات
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت دوازدهم: رهایی از مشکلات

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت دوازدهم: رهایی از مشکلات

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت دوازدهم: رهایی از مشکلات
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
استوری چهارشنبه های امام رضایی (26)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (26)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (26)

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت یازدهم: شکار فرصت ها

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت یازدهم: شکار فرصت ها

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت یازدهم: شکار فرصت ها
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
 
 
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت دهم: پیامی برای آخرت

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت دهم: پیامی برای آخرت

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت دهم: پیامی برای آخرت
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هشتم: پیامی برای سی ساله ها

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هشتم: پیامی برای سی ساله ها

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هشتم: پیامی برای سی ساله ها
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفتم: پیامی برای بیست ساله ها

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفتم: پیامی برای بیست ساله ها

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفتم: پیامی برای بیست ساله ها
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت ششم: کشتن کار خوب

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت ششم: کشتن کار خوب

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت ششم: کشتن کار خوب
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت پنجم : کوچک انگاری

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت پنجم : کوچک انگاری

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت پنجم: کوچک انگاری
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت چهارم: مشغولیت ها

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت چهارم: مشغولیت ها

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت چهارم: مشغولیت ها
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سوم: عیب پوشی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سوم: عیب پوشی

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سوم: عیب پوشی
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
 
 
سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت اول: بزرگترین مصیبت

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت اول: بزرگترین مصیبت

عنوان: مجموعه تلنگر(1398)، قسمت اول: بزرگترین مصیبت
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی 
این مجموعه در 22 قسمت تهیه شده است که قسمتهای 2-9-19-20 آن موجود نیست.
 
استوری چهارشنبه های امام رضایی (24)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (24)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (24)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (12)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (12)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (12)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (11)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (11)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (11)   

استوری چهارشنبه های امام رضایی (23)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (23)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (23)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (22)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (22)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (22)

استوری: صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

استوری: صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (21)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (21)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (21)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (20)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (20)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (20)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (10)

استوری شب جمعه شب زیارتی امام حسین (ع) (10)

شب های جمعه میروی در کربلا با فاطمه
گه می روی در خیمه گاه گه می روی در علقمه
ذکر حسین جانم حسین

استوری چهارشنبه های امام رضایی (19)

در سیر کبوتر هدف خلقت از آغاز/یک لحظه نشستن به لب بام شما بود

استوری چهارشنبه های امام رضایی (18)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (18)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (18)

صفحه‌ها