منوی اصلی

گمراهی در دین

داستانهای پیامبر اکرم (ص)

داستانهای ائمه: امام صادق (ع): شهرت عوام

چندی بود كه در میان مردم عوام نام شخصی بسیار برده می شدهمه جا عامه ی مردم سخن از بزرگی و بزرگواری او می گفتند. مكرر در محضر امام صادق سخن از آن مرد و ارادت و اخلاص عوام الناس نسبت به او به میان می آمد.