منوی اصلی

اشعار شهادت امام هادی (ع)

شعر شهادت امام هادی علیه السلام

شعر شهادت امام هادی علیه السلام

گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی دُر سخن بفشانم به پای حضرت هادی

شعر امام غریب سامرا (شهادت امام هادی علیه السلام)

هشت سالت شد و امام شدی منبع فیض ناتمام شدی

شعر شهادت امام هادی علیه السلام

شعر شهادت امام هادی علیه السلام

آسمان را اگر امان بدهند ابر و باران بیکران بدهند

شعر درباره امام هادی

شعر دهمین نور آسمان خدا (شهادت امام هادی علیه السلام)

دهمین نــــور آسمان خدا نظمِ منظومِ کهکشان خدا

شعر شهادت امام هادی علیه السلام

شعر آيت آفتاب‏ (درباره شهادت امام هادی علیه السلام)

اى هادى دين كه كرده حق اكرامت افسوس كه تلخ كرده دشمن كامت‏