منوی اصلی

اشعار ولادت امام حسن (ع)

شعر ولادت امام حسن علیه السلام

شعر ولادت امام حسن علیه السلام

عیدها باشد مبارک ویژه در ماه صیام چونکه طالع میشود در نیمه اش ماه تمام

متن کوتاه ادبی ولادت امام حسن علیه السلام

امشب, در نیمه ماه مهربانی، آغاز بهار است در باغ «یس».

قصیده ثقفی تهرانی در وصف امام حسن علیه السلام

قصیده مرحوم ثقفی ره (پدر خانم امام خمینی) در وصف امام حسن علیه السلام

باز ببستان مگر باد بهارى وزيد كز اثرش گل شكفت لاله و نسرين دميد

شعر سنایی غزنوی درباره ولادت امام حسن علیه السلام

شعر سنایی غزنوی درباره ولادت امام حسن علیه السلام

بوعلی آن که در مشام ولی آید از گیسوانش بوی علی

شعر ولادت امام حسن علیه السلام

شعر میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیه السلام

اى دل بيا كه روى به سوى خدا كنيم توفيق بندگى طلب از كبريا كنيم‏

شعر ولادت امام حسن علیه السلام

شعر ميلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبى (ع)

فلك چو كرد لباس سياه شب بر تن جهان ز تابش ماه منير شد روشن‏