منوی اصلی

بین طلوع و غروب آفتاب

آداب نماز ظهر

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: در ابتدا، آداب نماز ظهر را بیان می کنیم:

دعای وقت زوال (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: دعایی که هنگام ظهر شرعی می خوانیم:

نوافل ظهر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است؛ بعد از انجام دادن آداب نماز ظهر، نوافل آن را به صورت زیر می خوانیم:

نوافل نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: بعد از خواندن نماز ظهر، ابتدا نوافل را به جا می آوریم:

آداب نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: بعد از نوافل نماز عصر، نماز عصر را به شرح زیر می خوانیم:

دعای خروج از مسجد (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: هنگام بیرون رفتن از مسجد می خوانیم:

استغفار بعد از نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

فصل دوم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: تعقیبات نماز عصر، استغفار:

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عصر (رساله باقایت الصالحات)

فصل دوم از باب اول: اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است: تعقیبات نماز عصر، تلاوت سوره قدر و سجده شکر: