منوی اصلی

مقالات

هانری کربن

اعتقاد به امامت در مذهب تشیع از منظر هانری کربن فیلسوف فرانسوی

به عقیدة من، مذهب تشیّع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و خلق، همیشه زنده نگه داشته و به طور مستمر و پیوسته ولایت را زنده و پابرجا می گذارد. ...

ادامه ...