منوی اصلی

ذکر بعضی از اذکار و دعاهای هر صبح و شام

دعا برای ایمنی از شر حیوانات درنده و بلاها

فصل پنجم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ ذکر بعض اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ دعاهایی که شخص را از حیوانات درنده و بلا محافظت می کند، را می خوانیم:

صلوات هر صبح و شام

فصل پنجم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ ذکر بعض اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ یکی از دعاها، صلواتی است که به صورت زیر می خوانیم:

دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب (رساله باقیات الصالحات)

فصل پنجم از باب اول باقیات الصالحات مفاتیح؛ ذکر بعض اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ ابتدا دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب را می خوانیم:

دعای امام سجاد (ع) در صبح (بلدالامین)

دعای ششم امام سجاد علیه السلام است که هنگام صبح و شام می خواندند و آن دعای ششم صحیفه سجادیه است:

دعای شکر نعمت ها (مصباح المتهجد)

بعد از دعاهای هر صبح و شام که اقسام گوناگونی داشت و ذکر گردید، حال، دعایی برای شکر کردن نعمت های خداوند را می خوانیم:

دعای شکر نعمت ها (بلدالامین)

بعد از دعاهای هر صبح و شام که اقسام گوناگونی داشت و ذکر گردید، حال، دعایی برای شکر کردن نعمت های خداوند را می خوانیم:

دعای صبح و عصر و شب (بلدالامین)

دعایی است پنهان و راز که برای حفظ خود و مال و .. هنگام صبح و عصر و شام خوانده می شود:

دعای صبح و عصر و شب (مصباح المتهجد)

دعایی است پنهان و راز که برای حفظ خود و مال و .. هنگام صبح و عصر و شام خوانده می شود:

دعاهای صبح و شام (مصباح المتهجد)

علاوه بر دعاهای ذکر شده تا الان در دعاهای صبح و شام، دعاهای زیر نیز از این دسته می باشند:

دعای امام علی (ع) در لیله المبیت (بلدالامین)

علاوه بر دعاهای بیان شده که در هر صبح و شام خوانده می شود، این دعا نیز در هر صبح و شام خوانده می شود:

دعای امام علی (ع) در لیله المبیت (مصباح المتهجد)

علاوه بر دعاهای بیان شده که در هر صبح و شام خوانده می شود، این دعا نیز در هر صبح و شام خوانده می شود:

دعای هر صبح و شام (بلدالامین)

بعد از دعای عشرات، دو دعا که در هر صبح و شب خوانده می شود را بیان می کنیم:

دعای هر صبح و شام (مصباح المتهجد)

بعد از دعای عشرات، دو دعا که در هر صبح و شب خوانده می شود را بیان می کنیم:

دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب (بلدالامین)

بعد از خواندن دعاهای وقت غروب که ذکر شد، دعای زیر که از دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب است را می خوانیم:

دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب (مصباح المتهجد)

بعد از خواندن دعاهای وقت غروب که ذکر شد، دعای زیر که از دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب است را می خوانیم: