منوی اصلی

روز یازدهم

نماز شب دوازدهم ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل چهل و هشتم، عمل شب دوازدهم ماه رجب:

فضیلت یازده روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)

جلد دوم؛ باب هشتم: اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل چهل و هفتم، فضيلت  یازده روز روزه‌دارى در ماه رجب:

نماز شب دوازدهم ماه رجب (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ و برای هر شب از ماه رجب نمازهایی ذکر گردیده که نماز شب دوازدهم بدین شرح است:

نماز شب دوازدهم ماه رجب (وسائل الشیعه)

بابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از ماه رجب و کیفیت آنها؛ 12- نماز شب دوازدهم ماه:

نماز شب دوازدهم ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ در کتاب های دعا، برای هر شب این ماه، نمازی ذکر کرده اند؛ نماز شب دوازدهم:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ امام صادق علیه السلام برای کسی که در ایام البیض ماه رجب روزه بگیرد، پاداشی بیان کرده اند: