منوی اصلی

ادعیه وعوذات آلام و اسقام

دعا در طلب حاجت (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ از جمله دعاهای حاجت، دعای سیزدهم صجیفه سجادیه است:

دعای برآورده شدن حاجت در روز جمعه (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ از دعاهای حاجت: از امام عسکری علیه السلام از پدرانشان از امام صادق علیه السلام که این دعا را برای برآورده شدن حاجات بخوانند:

دعاهای عافیت (بلدالامین)

تعدادی از نمازهای نافله، حاجت و استخاره را بیان می کنیم؛ هركس از دردى كه با اوست، طلب عافيت كند، در سجده دوم از دو ركعت اوّل نماز شب بگويد:

دعای عافیت (مصباح المتهجد)

در ذیل آنچه که برای رفع غفلت از نماز شب می توان انجام داد، گفته شده اگر کسی مریضی ای یا دردی دارد، طلب عافیت کند و این دعا را بخواند در سجده ...:

دعای امام کاظم (ع) به جهت خلاصی از زندان

ملحقات باقیات الصالحات؛ ذکر چند دعای موجز و عوذه های مختصر که از بحار نقل شده است دوازدهم دعای حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به جهت خلاصی از زندان:

دعاهای آلام و اسقام

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ ابتدا ادعیه آلام و اسقام را بیان می کنیم:

دعاهای عافیت (مفاتیح الجنان)

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ ادعیه عافیت و رفع مرض و بیماری را می خوانیم:

دعای مادر برای مریضی فرزند خود

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ دعای عافیت و سلامتی برای شفای مریضی فرزندش:

دعاهای عافیت شیخ شهید

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ ادعیه عافیت شیخ شهید را بیان می کنیم:

روایتی از امام باقر و صادق (ع) در شفای مرض

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام از شفا یافتن با قرآن کریم:

دعای امام رضا (ع) برای رفع تمامی مریضی ها

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ دعای امام رضا (ع) برای رفع تمامی مریضی ها:

دعای امام علی (ع) برای فرد بیمار

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ دعایی است كه جبرئيل وقتى حسن و حسين بيمار بودند به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آموخت:

حکایت کلاه نجاشی و حرز مخفی در آن

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ دعایی شفابخش که در کلاه نجاشی پنهان بوده و بر هر دردی می گذاشتند، تسکین و شفا می یافت، را می خوانیم:

تعویذ درد سر و درد گوش

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا و تعویذ به جهت درد سر و درد گوش می باشد:

تعویذ درد شقیقه

ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا و تعویذ برای درد شقیقه (سر) می باشد:

دعا برای شفای کری گوش

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای کری گوش می باشد:

دعای شفای درد دهان

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای درد دهان می باشد:

دعای شفای درد دندان

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای درد دندان می باشد:

دعای شفای درد سینه

ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای درد سینه می باشد:

دعای شفای سرفه

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای سرفه می باشد:

دعای شفای درد شکم

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای درد شکم می باشد:

دعای شفای قولنج

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای قولنج می باشد:

دعای شفای ثالول

ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت شفای ثالول یا همان میخچه دست می باشد:

دعای درمان ورم های بدن

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت درمان ورم های بدن می باشد:

دعای رفع دشواری زایمان

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت رفع دشواری زایمان زنان می باشد:

دعای گشایش در کار بسته شده

ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعا به جهت گشایش در کار بسته شده می باشد:

تعویذهای تب

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعای درمان تب می باشد:

دعای زحیر

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعای درمان تب می باشد:

دعای درمان قرقره شکم

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعای درمان قرقره شکم می باشد:

دعای درمان پیسی

باب سوم: ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضا و تب؛ از جمله عوذات مأثوره، دعای برص یعنی پیسی اندام می باشد:

صفحه‌ها