منوی اصلی

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام

رساله حقوق امام سجاد (ع): اقسام حقوق بر گردن انسان

خدايت بيامرزد! آگاه باش كه پروردگار را بر تو حقوقى است كه سراپاى وجودت را فراگرفته است: ...

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق افراد اجتماع

اما حق بزرگتر بر تو آنست که او را به خاطر سنش احترام نمائی و چنانچـه فضل و سابقه در اسلام دارد مورد تکریم و تجلیلش قرار دهی

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق مربوط به مشورت

اما حق کسیکه از تو مشورت می خواهد ؛ پس اگر نظر خوبی داری که بـرای او مفید باشد؛در نصیحت و راهنمائی او کوتاهی نکن و.....

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق طرف مقابل در اقامه دعوا

اما حق کسیکه علیه تو اقامهء دعوی نموده و خصم تو حساب میشود؛ آنست که اگر در دعوایش علیه تو صادق است و حق به طرف اوست و............

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق دوستی و ارتباط

اما حق هم مجلس و هم نشین بر تو آنست که با کمـال خوشروئی پزیرای او شده و با تواضع و طیب خاطر از او استقبال نمائی

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق افراد در نماز جماعت

امام سجاد علیه السلام درباره حق موذن چنین توضیح داده اند: او بهترین یاری کننده بر انجام فریضه ایست که خداوند بر تو واجب نموده است ؛ پس باید از او به خاطر این کار نیکش تشکر کنی و.....

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق نیکی کننده به انسان

امام سجاد علیه السلام حقوق فرد نیکوکار را اینچنین توضیح می دهد:بدان که او نزدیک ترین مخلوق خداوند است نسبت به تو بعد از پدر و مادر و برادر و خواهرت و سزاوارتر از دیگران است که در مواقع لزوم به کمک او بشتابی

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق اطرافیان

اما حق مادر برتو آنست که بدانی او حمل کرده است ترا نه ماه طوریکه هیچ کس حاضر نیست این چنین دیگری را حمل کند و حق پدرت بر تو آنست که بدانی او اصل و ریشه تست؛ و تو فرع و شاخه او هستی؛

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق زیردستان

حق رعیت در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام: .پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش و برای حفاظت جان و مال و ناموس رعیـت و حمایت از آنان لحظهء غافـل نباش

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق رهبران

امام سجاد علیه السلام حق رهبران را به سه نوع تقسیم می کند ؛حق رهبران سیاسی،حق رهبران علمی و حق مالک

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حق اعمال عبادی

حق افعالی که امام سجاد علیه السلام برای آنها حقی ذکر کرده است شامل حق روزه،حق نماز،حق صدقه دادن و قربانی کردن می شود.حق نماز این است که ....

رساله حقوق امام سجاد (ع) : حقوق اعضای بدن

مام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود،حق اعضای بدن را چنین شرح می دهد: حق زبان این است کهبا ادب سخن بگویی وزیاده گوئی برحذر باشی

رساله حقوق امام سجاد (ع): حق الله و حق النفس

حق خدا بر انسان و حق انسان بر خودش چیست؟