منوی اصلی

رمضان

ترتیب و دعای بعد از نوافل ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب نیمه ماه رمضان، علاوه بر هزار رکعت نماز نافله ای که ذکر شد، صد رکعت نماز می خوانی و اما دعاهای بین هر دو رکعت:

ترتیب و دعای نوافل ماه رمضان در دهه آخر ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ ترتیب و دعای نوافل ماه رمضان در دهه آخر ماه رمضان که سی رکعت است؛ هشت رکعت بین نماز مغرب و عشا و 22 رکعت بعد از نماز عشا ، اما دعاهای بین 10 رکعت نماز اضافه شده:

غسل دیگر در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده، غسل دیگری را در آخر شب انجام بده و در جای نماز خود تا طلوع آفتاب بنشین.

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، بعد از خواندن نماز دو رکعتی، این دعا را می خوانی:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز می خوانیم به کیفیت زیر:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیرات را بعد از نمازهای مغرب، عشا، صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: دعایی که بعد از نماز مغرب و نافله آن خوانده می شود:

غسل در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: غسل کردن در این شب به هنگام ...:

احیا در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیر هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: احیا گرفتن این شب:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ از جمله اعمال در شب اول شوال که شب عید فطر نیز است، زیارت امام حسین علیه السلام است که فضیلت بسیاری دارد:

دعای وداع در شب آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهای وداع با ماه رمضان که در شب آخر ماه خوانده می شود، دعای امام سجاد علیه السلام است و متن دعا:

دعای وداع ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب آخر ماه رمضان، دعای وداع با ماه رمضان را می خوانیم که چند دعا ذکر شده است یکی از آنها این دعاست و متن آن:

غسل و اعتکاف در دهه آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در فضیلت اعتکاف و غسل در دهه آخر ماه رمضان مطالبی را بیان می کنیم:

دعای شب سی ام رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب دهم (سی ام):

دعای شب بیست و نهم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب نهم (بیست و نهم):

دعای شب بیست و هشتم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب هشتم (بیست و هشتم):

دعای شب بیست و هفتم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب هفتم (بیست و هفتم):

دعای شب بیست و ششم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب ششم (بیست و ششم):

دعای شب بیست و پنجم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب پنجم (بیست و پنجم):

دعای شب بیست و چهارم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب چهارم (بیست و چهارم):

دعای فرج در شب بیست و سوم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب بیست و سوم دعای فرج را برای تعحیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه می خوانیم و اما متن دعا:

دعای اللهم اني اسالك فيما تقضی (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ امام صادق علیه السلام این دعا را در هر شب از ماه رمضان می خواندند:

دعای شب بیست و سوم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب سوم (بیست و سوم):

دعای شب بیست و دوم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب دوم (یعنی شب بیست و دوم):

دعای شب بیست و یکم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب اول:

غسل کردن در شب های قدر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ حدیثی از معصومین علیهم السلام در باب غسل و فضیلت شب های قدر:

فضیلت خوردن سحری در ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ آداب سحری خوردن از دیدگاه معصومین علیهم السلام:

خطبه پیامبر اکرم (ص) در فضیلت ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ پیامبر در جمعه آخر ماه شعبان؛ بر فضیلت ماه رمضان و افطاری دادن بر این ماه تأکید کردند:

فضیلت افطاری دادن در ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ سخنانی از معصومین علیهم السلام درباره فضیلت افطاری دادن:

دعاهای هنگام افطار (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی برای هنگام افطار کردن روزه، روایت شده که عبارتند از:

صفحه‌ها