منوی اصلی

داستانهای پیامبر اکرم (ص): جمع کردن هیزم

داستانهای پیامبر اکرم (ص): جمع کردن هیزم

رسول اكرم صلّی اللّه علیه و آله در یكی از مسافرتها با اصحابش در سرزمینی خالی و بی علف فرود آمدند. به هیزم و آتش احتیاج داشتند، فرمود:«هیزم جمع كنید».عرض كردند: «یا رسول اللّه! ببینید این سرزمین چقدر خالی است! هیزمی دیده نمی شود». فرمود: «در عین حال هركس هر اندازه می تواند جمع كند».
اصحاب روانه ی صحرا شدند، با دقت به روی زمین نگاه می كردند و اگر شاخه ی كوچكی می دیدند برمی داشتند. هركس هر اندازه توانست ذره ذره جمع كرد و با خود آورد. همینكه همه ی افراد هرچه جمع كرده بودند روی هم ریختند، مقدار زیادی هیزم جمع شد.
در این وقت رسول اكرم فرمود:
«گناهان كوچك هم مثل همین هیزمهای كوچك است، ابتدا به نظر نمی آید، ولی هر چیزی جوینده و تعقیب كننده ای دارد؛ همان طور كه شما جستید و تعقیب كردید این قدر هیزم جمع شد، گناهان شما هم جمع و احصا می شود و یك روز می بینید از همان گناهان خرد كه به چشم نمی آمد، انبوه عظیمی جمع شده است».[1]

[1] . وسائل ، ج /2ص 462.

منبع: داستان راستان،شهید مطهری،جلد اول.

افزودن دیدگاه جدید