زینب یا أملی (کلیپ + متن)

زینب یا أملی (کلیپ + متن)

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 0 صوتی و تصویری

زینبُ یا أملی و شمعةَ الرسلی ، تزهو ببیتِ علی

بـضـعـةُ  حـیـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

نـوریـن مـن قـلـب الـسـمـه و یزهن شمعتین

نـور الـحـسـن و الـثـانـی شع من وجه الحسین

مـو فـرحـه وحـده الـمـرتـضـه بقلبه فرحتین

زیـنـب  الـشـمـعـه الـثـالثه شافتها کل عین

زیـنـبُ تـزدهـرُ .... زهـى لـهـا الـقـمـرُ

و الأنــجـم الـزَهـرُ .... بـنـت الـجـوهـر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

زینبُ یا أملی و شمعةَ الرسلی ، تزهو ببیتِ علی

بـضـعـةُ  حـیـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

بـالـحـسـن هـادیـنـه ابـتشر من شاهد النور

مـیـلاد أبـو الأکـبـر قـلـب لـلزهره مسرور

ثـالـث هـدیـه اتـخـص عـلـی محفلها معمور

مـا بـیـن زیـنـب و الـوصـی بدر الوفه ایدور

زیـنـبُ  مـولـدُهـا .... بـالـحـبِ یـرفدُها

حــیـدرُ  والـدُهـا .... فـهـو الـمـصـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

زینبُ یا أملی و شمعةَ الرسلی ، تزهو ببیتِ علی

بـضـعـةُ  حـیـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

مـثـل الـحـسـیـن و فـاطـمه و ابنفس الآمال

مـثـل  الـرسـول اوی الـحـسـن یتشابه الحال

حـب  حـیـدر الـزیـنـب صبح مضرب للأمثال

مـیـلاد  زیـنـب کـل مـلـک بیه صرح و قال

زیــنـبُ فـاهـمـةٌ .... بـالـحـقِ عـالـمـةٌ

و الأمُ فــاطــمــةٌ .... أمــا الــمـحـور ، سـاقـیَ الـکـوثـر

زینبُ یا أملی و شمعةَ الرسلی ، تزهو ببیتِ علی

بـضـعـةُ  حـیـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

نـزلـت بـشـایـر مـن لـدن عـالـم الـرحمان

یـا  الـهـادی هـذی شـیـعـتـک للعفه عنوان

لـلـحـره لـو رایـد إسـم یـا صـاحب الشان

سـمـیـهـا زیـنـب و الإسـم مـن رب الکوان

زیـنـبُ  خـالـقـهـا .... کـالـشمسِ أشرقها

بـالـحـقِ أنـطـقـهـا .... فـیـهـا بـشّـر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

زینبُ یا أملی و شمعةَ الرسلی ، تزهو ببیتِ علی

بـضـعـةُ  حـیـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

بـیـت  الـوحـی  الـلـیله انجعل بالفرحه مرصود

مـیـلاد زیـنـب بـت عـلـی بـالبهجه مشهود

بـت حـیـدر و سـر الإسـم لـلـخـالق ایعود

أم  الـصـبـر صـبـر الـقـلـب ویـاها مولود

اللهُ  شـرفـهـا .... بـالـعـلـمِ أتـحـفـهـا

و  الــکــل یـعـرفـهـا .... نـورٌ یـزهـر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

زینبُ یا أملی و شمعةَ الرسلی ، تزهو ببیتِ علی

بـضـعـةُ  حـیـدر ، سـاقـیَ الـکـوثـر

نماهنگ تصویری "زینب یا املی" با صدای ملاباسم کربلایی

زمان: 252 ثانیه (04:12)
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث