دعای روز مباهله (دانلود متن، ترجمه، کلیپ و صوت)

دعای روز مباهله (دانلود متن، ترجمه، کلیپ و صوت)

۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 0 ادعیه و زیارات

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است: چهارم- خواندن دعاى مباهله كه شبيه به دعاى سحرهاى ماه رمضان است و شيخ و سيد هر دو نقل كرده ‏اند لكن ما بين روايات آن دو بزرگوار اختلاف كثير است و من اختيار مى ‏كنم روايت شيخ را در مصباح فرموده دعاى روز  مباهله روايت شده با فضيلت آن از حضرت صادق عليه السلام مى ‏گويى‏

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق نورانيترين مراتب انوارت در صورتى كه تمام مراتب آن نورانى است خدايا پس درخواست ميكنم بحق تمام مراتب نورانيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست ميكنم بحق عاليترين مراتب جلالت در صورتى كه تمام مراتب جلالت عالى است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق نيكوترين مراتب جمالت در صورتى كه تمام مراتب جمالت نيكو است خدايا پس درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا تو را ميخوانم آنچنان كه دستورم دادى پس دعايم اجابت فرماى همچنانكه وعده ‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق بزرگترين مراتب عظمتت در صورتى كه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدايا پس درخواست مي كنم بحق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مي كنم بحق روشنترين مراتب نورت در صورتيكه تمام مراتب نورت روشن است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به وسيعترين مراتب رحمتت‏ در صورتى كه تمام مراتب رحمتت وسيع است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانكه به من وعده فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين كمالت در صورتى كه جميع مراتب كمالت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب كمالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق كاملترين كلماتت در صورتى كه جميع كلماتت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام كلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نامهايت كه بزرگند در صورتى كه تمام نامهايت بزرگ است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام نامهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم همچنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده دادى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين مراتب عزتت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم بحق تمام مراتب عزتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نافذترين مراتب مشيتت در صورتى كه تمام مراتب آن نافذ است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب مشيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق آن قدرت كاملت كه بر همه اشياء احاطه دارد در صورتى كه تمام مراتب قدرتت احاطه به اشياء دارد خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق نافذترين مراتب علمت در صورتى كه تمام مراتب علمت نافذ است خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق پسنديده‏ ترين سخنهايت در صورتى كه تمام سخنهايت پسنديده است‏خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام سخنهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا وَ كُلُّهَا إِلَيْكَ حَبِيبٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق محبوبترين حاجتى كه برآورده ‏اى در صورتى كه تمام حاجتها كه برآورده‏ اى محبوب است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام حاجاتى كه برآورده ‏اى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت كن چنانكه وعده‏ ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به شريفترين مراتب شرافتت در صورتى كه تمام مراتب آن شريف است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق ابديترين مقامات پادشاهيت در صورتى كه تمام مقامات آن ابدى است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مقامات پادشاهيت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ‏

خدايا درخواست مى‏ كنم به حق نيكوترين مراتب ملكت در صورتى كه تمام مراتب آن نيكو است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب ملكت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلاَئِكَ بِأَعْلاَهُ وَ كُلُّ عَلاَئِكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلاَئِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين مراتب بلندت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَعْجَبِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مي كنم به حق گراميترين و عجيب ترين آياتت در صورتى كه تمام آياتت عجيب و شگفت است خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام آياتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق قديمترين احسانهايت در صورتى كه تمام احسانهايت قديم است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام احسانهايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

بار خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ كُلِّ جَبَرُوتٍ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق هر چه كه در آن شئون و جبروتت جمع است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق هر شأنى و هر جبروتى

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق آن چيزى كه اگر تو را به آن چيز بخوانم اجابت مى ‏كنى‏ اى خدا

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه نيست خدايى جز تو از تو درخواست مى ‏كنم به نور لا اله الا انت

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى ‏كنم به جلال لا اله الا انت

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى‏ كنم به حق لا اله الا انت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى ‏خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ‏

خدايا من از تو درخواست مى‏ كنم به حق عامترين مراتب رزقت در صورتى كه تمام مراتب رزقت عام است خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب رزقت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِي‏ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق گواراترين عطايت در صورتى كه تمام مراتب عطايت گوار است خدايا پس درخواست مى ‏كنم بتمام مراتب عطايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم بحق عاجلترين مراتب خيرت در صورتى كه تمام مراتب خيرت عاجل است خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب خيرت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق فاضلترين مراتب فضلت در صورتى كه تمام مراتب بخشايشت زياد است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب فضلت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى ‏خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏

خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرويدن به تو و تصديق نمودن پيغمبرت كه بر او و آلش درود باد برانگيز

وَ الْوِلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ‏

و نيز مرا بر دوستى و ولايت (امير المؤمنين) على بن ابى طالب و بيزارى از دشمنانش

وَ الاِيتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبِ‏

و پيروى از امامان از آل محمد كه بر آنان درود باد برانگيزان پس بدرستى كه من بدان راضيم اى پروردگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ‏

بار خدايا درود فرست بر محمد (ص) بنده تو و رسولت در اولين و درود فرست بر محمد (ص) در آخرين

وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ‏

و درود فرست بر محمد (ص) در ملأ اعلى ‏و درود فرست بر محمد (ص) در رسولان

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ

بار خدايا عطا كن محمد (ص) را (منبر) وسيله و شرف و فضيلت و مقام بزرگ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي‏

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و به آنچه روزيم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادى برايم مبارك ساز

وَ احْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي وَ كُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِي‏

و مرا در غيبت خود و هر غايبى كه دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ كن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ‏

بار خدايا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد و مرا بر ايمان به تو و تصديق رسول (گراميت) برانگيزان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد (ع)

وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ

و از تو درخواست مى ‏كنم بهترين خوبيهاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه مى ‏برم از بدترين بد خشمت و دوزخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدايا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد

وَ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ

و مرا از هر مصيبت و بليت و از هر زجر و عقوبت

وَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ‏

و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى

وَ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ

و از هر گونه مصيبت و پيش آمد بد و آفتى كه نازل گرديده يا نازل گردد از آسمان بسوى زمين در پناه لطفت محفوظ بدار در اين ساعت

وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ كُلِّ اسْتِقَامَةٍ

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏ مند گردان از هر شادى و از هر خرمى و از هر پايدارى و استقامت

وَ مِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَلاَمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ

و از هر فرج و از هر عافيت و تندرستى و سلامتى و از هر كرامت

وَ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَيِّبٍ وَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏

و از هر رزق و روزى وسيع حلال پاكيزه و از هر نعمت و از هر وسعت كه نازل شده يا نازل شود ازآسمان به زمين

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

در اين ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ غَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ‏

بار خدايا اگر گناهانم چهره ‏ام را نزد تو فرسودند و ميان من و تو حايل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون كرده ‏اند

فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لاَ يُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى‏

پس من از تو درخواست دارم به نور پاكت كه خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى (ص) حبيب تو

وَ بِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و به آبروى وليت على مرتضى و به حق اوليائت كه برگزيدى آنان را كه درود فرستى بر محمد و آل محمد

وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَعْصِمَنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي‏

و آنچه از گناهان در گذشته دارم بيامرزى و در آينده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى

وَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي‏

و به تو پناه مى ‏برم بار خدايا كه به چيزى از نافرمانى و معصيت تو بازگشت نمايم هرگز تا زنده‏ ام دارى

حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَ أَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِي ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ

تا جانم بگيرى و من مطيع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را ختم به خير و عاقبت به خير فرمايى و ثواب آن را بهشت برايم مقرر فرمايى

وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و اينكه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد

وَ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏

و بر من ترحم فرما به رحمت تو اميد دارم اى مهربانترين مهربانان عالم.

 

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلامکانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیثکانال قرآن و حدیث در ایتاکانال قرآن و حدیث در گپپیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث