آئین رونمایی از کتاب قرآن ناطق در مراسم ضیافت شاعرانه غدیر

آئین رونمایی از کتاب قرآن ناطق در مراسم ضیافت شاعرانه غدیر

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ 0 موسسه
مراسم ضیافت شاعرانه غدیر روز پنجشنبه مورخ سی تیرماه در سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام با حضور علمای اعلام و شخصیت های برجسته همراه با آئین رونمایی از کتاب قرآن ناطق نوشته استاد محمد قدسی برگزار شد.
دبیـر اجرایـی پنجمیـن کنگـره ضیافـت شـاعرانه غدیـر در مـورد علـت نـام گـزاری ایـن کنگـره گفـت: شـاخص ترین ویژگی حضـرت علی علیه السلام در غدیـر متجلـی می شـود و شـعر و شـاعری نیز از بهترین راه های نشـر واقعـه غدیـر اسـت؛ بنابرایـن ایـن کنگـره ضیافـت شـاعرانه غدیـر نـام گرفـت.
از سـال ۹۳ تـا قبـل از شـیوع بیمـاری کرونا ایـن کنگـره همه سـاله در اصفهـان برگـزار می شـده واژ سراسر کشور شـاعران با ارسال آثار خود بـه دبیرخانـه کنگره در آن شـرکت می کردنـد.

معیار انتخـاب شـعرا در کنگره ارائـه مضامیـن و قالب هـای تـازه در اشـعار

عبـاس شـاه زیـدی یکـی از این داوران ایـن کنگـره گفت: در سـالهای قبل کنگره به صورت ملـی و در یکـی دو دوره نیز به صـورت بین المللـی برگزیـده می شـد بـه این صورت که اشـعاری به دبیرخانه ارسـال و برگزیـدگان انتخـاب و تقدیر می شـدند اما امسـال بـه دلایلـی ازجملـه شـیوع دوبـاره ویروس کرونـا، تنهـا شـاعرانی از اصفهـان در ایـن برنامه شـرکت کردند که با حضـور در برنامه اشـعار خـود را خواندند و در پایان 5 نفـر برگزیده و 3 نفر نیز شایسـته تقدیـر انتخاب و لـوح تقدیر و تندیـس دریافت کردند. شـاه زیـدی معیار انتخاب شـعرا در کنگـره را ارائـه مضامین و قالب های تـازه در اشـعار اعلام کرد.

اصفهـان پیشـگام در احیـای شـعائر دینـی به عنوان مهـد تمدن علـوی و نبـوی در همـه ادوار تاریخ

همچنیـن مدیرعامـل موسسـه اهل بیـت علیه السلام اصفهان در مورد تأثیر برگزاری چنیـن برنامه هـای فرهنگـی در پایتخـت فرهنـگ و هنـر گفـت: اصفهـان به عنـوان مهـد تمـدن علـوی و نبـوی در همـه ادوار تاریـخ در احیـای شـعائر دینی پیشـگام بوده اسـت.
سـید حسـین رضـازاده افـزود: مـردم دیـار اصفهـان از دیربـاز نسـبت بـه برگـزاری محافل علمـی و ادبی و نـگارش دیوان های شـعر و کتاب هـای پیرامـون خطبـه غدیر و شرح های نهج البلاغه سـعی فراوان داشتند. 
بنا به مصوبه شواری عالی اهداء نشان ولایت و به پاس قدردانی از تلاش های علمی ایشان در تألیف کتاب قرآن ناطق با اهدای لوح تقدیر و «نشان ولایت» توسط تولیت و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) تقدیر به عمل آمد.
وی ابراز امیـدواری کرد: برگـزاری اینگونه مجالـس و انتقـال حکـم الهی ولایـت علی بـه نسـلهای آینـده از زبـان شـعر و ادبیات بـا مخاطـب جـوان بسـیار تأثیـر گـزار بوده و خواهـد بـود. ضیافـت شـاعرانه غدیـر 30 تیرمـاه بـه میزبانـی موسسـه اهل بیـت علیه السلام اصفهـان برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت در ایـن کنگـره همچنیـن از کتـاب قـرآن ناطـق نوشـته اسـتاد محمـد قدسـی رونمایـی شـد.
قـرآن ناطق شـامل مجموعـه اشـعار علـوی در فضایـل و مناقـب حضـرت علـی علیه السلام اسـت کـه نویسـنده مسـتندات حدیـث و شـرح و بیـان آنهـا را در ایـن مجموعـه گردآورده است.
 
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث