همه چیز درباره خواستگاری

همه چیز درباره خواستگاری

۱۳ بهمن ۱۳۹۳ 0 فرهنگ و اجتماع

دانلود جزوه کامل همه چیز درباره خواستگاری

مهارت های گفتگو در خواستگاری

شناخت به وسیله گفتگو کمکی براي افراد است تا زمینه و پایه هاي ازدواج موفق را پی ریزي کنند. براي رسیدن به این شناخت، لازم است هر دو طرف مهارتهاي گفتگو را بیاموزند. تا دچار شناخت سطحی و احساسات زودگذر نشوند این مهارت ها عبارتند از:

1) براي شروع صحبت دختر و پسر در جلسه گفتگو، بهتر است آغازکننده پسر باشد و سؤالات خود را مطرح نماید.

 • نکته: دختر نیز پاسخ دقیق و درستی داده و نظر فرد مقابل را در همان مورد بپرسد.

2) با توجه به اهمیت گفتگو می توان از قبل سؤالات را بر روي کاغذ نوشت تا هنگام صحبت کردن، مطالب فراموش نگردد.

 • نکته: برخی به ضبط جلسات گفتگو به شکل صوتی و تصویري اقدام می کنند که این امر هم خالی از اشکال نیست، زیرا ممکن است در این گفتگوها برخی مسائل خصوصی خانوادگی و در مواردي اسراري ذکر شود که ضبط آنها در هر دو خانواده نگرانی هایی را ایجاد کند.

3) اولین سؤالات، دل مشغولیها و حساسیتهاي افراد را در جلسات گفتگو نشان می دهد. زمانی که فرد از شما پرسش می کند و به پرسشهاي شما پاسخ می دهد باید شما به پرسشهاي او توجه و دقت کنید، زیرا می توانید اهداف و معیارهاي او را در زندگی بفهمید. براي نمونه اگر فرد اولین سؤالاتش مسائل مادي مانند: مسکن، ماشین، پس انداز و غیره باشد، مطمئناً دنیاي درون برایش در درجه دوم اهمیت قرار دارد و بالعکس.

4) بهتر است از پرسیدن سؤالات بی ارزش و بی اهمیت مثل: رنگ و غذاي مورد علاقه و ... در جلسات اولیۀ گفتگو خودداري کرد، چون در اکثر این موارد افراد سعی می کنند سلیقه هاي خود را شبیه به فرد مقابل بیان کنند.

 • نکته: البته سلیقه هاي افراد اهمیت دارند اما مهم این است که نگاه ها، تفکرات، باورها و ... بررسی شوند که آیا هم سو، هم جهت و هم سنخ می باشند یا نه.
5) نباید انتظار داشت که سؤالات استاندارد، از پیش تعیین شده داراي جوابهاي مشخص باشد، زیرا هر کس مطابق با ذهنیت و تصورات خود به سؤالات جواب میدهد.
ممکن است برداشت فرد مقابل از یک مفهوم، با برداشت شما از همان مفهوم مغایرت داشته باشد و عدم توجه به این نکته، در آینده مشکلاتی را ایجاد نماید. پس بهتر است در چنین مواردي قبل از طرح سؤال از فرد مقابل، در مورد این گونه مفاهیم، توضیح خواسته و سپس سؤال اصلی را مطرح کنید.
6) سؤالات کلی، حتماً جواب کلی دارد مثلاً:
 • نظر شما در مورد حجاب چیست؟
 • شما چه توقعی از همسر آینده تان دارید؟
 • نظر شما در مورد اخلاق و ایمان چیست؟
 • معیارهاي شما براي ازدواج چیست؟
 • شما چه نقشی براي زن و یا چه نقشی براي مرد در خانواده قائل هستید؟
نکته: جواب هاي کلی مبهم هستند، طرفین سؤالات را بر اساس ذهنیات خود تفسیر می کنند و این امر ممکن است شناخت افراد از یکدیگر را با مشکل مواجه کند.
مثلاً به جاي این که این سؤال کلی را بپرسید که نظرتان در مورد حجاب چیست؟ سؤالات جزئی زیر را بپرسید؟
 • آیا آقایان هم باید حجاب داشته باشند؟
 • شما حجاب همسر خود را چه می دانید؟
 • شما روابط با نامحرم را براي همسرتان تا چه حد باز و یا محدود می دانید؟ در مورد خودتان چطور؟
 • و صدها سؤال از این دست که تمرکزشان بر جزئیات است؟ یعنی مثالهایی که در زندگی هاي مختلف کم و بیش ممکن است پیش بیاید.
نکته: این به شما بستگی دارد که سؤال ها را جزئی و با مثال و متناسب با احوال خود طرح کنید.
 

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد شیوه گفتگو در خواستگاری

دانلود پاورپوینت دکتر بانکی پور در مورد فنون گفتگو

7) مهارت خوب گوش دادن بسیار مهم است چرا که در جلسه خواستگاري عمده دغدغۀ افراد، خوب حرف زدن است درحالی که خوب گوش دادن مهم تر و لازم تر است.
8) توجه کنید که هنگام جواب دادن به سؤالات حتماً باید خودتان را در موقعیت سؤال قرار دهید و هیچ گاه پدر، مادر، برادر و خواهرتان را به جاي همسرتان در موقعیت قرار ندهید.
 • نکته: شاید دیر آمدن پدرتان به منزل براي شما خیلی مهم نباشد و شما در مقابل آن هیچ عکس العملی نشان ندهید. ولی یقیناً در مورد همسرتان چنین نخواهد بود. بنابراین هنگامی که از شما پرسیده می شود اگر همسرتان دیر به منزل بیاید چه عکس العملی نشان می دهید؟ نباید همسر را جاي پدر قرار داده و همان عکس العملی را که در مقابل دیر آمدن پدرتان دارید، مطرح کنید.
9) اگر فرد مقابلتان اتاق جداگانه اي داشت، از او بخواهید در همان اتاق گفتگو کنید.
 • نکته: نظم و چینش وسایل اتاق، تابلوها و کتابها همه پیام هایی دارند که می تواند طرف را در شناخت فرد مقابل یاري دهد.
10) به جواب ها بسیار دقت کنید.
 • نکته: کسی که در جواب سؤال (آیا گذشتۀ خوبی داشته اید؟) می گوید: (از لحظه لحظه عمرم به خوبی استفاده کرده ام) دقیقاً معناي این پاسخ را از او بپرسید. زیرا امکان دارد خوبی از دید او رفاه مالی و ثروت باشد و از دید شما، معناي دیگري داشته باشد.
11) در گفتگو باید خیلی زیرکانه سؤالات را به صورت معکوس مطرح نمایید.
 • نکته: اگر به او بگویید من خیلی اهل تفریحم نظر شما درباره تفریح و گردش چیست؟ امکان دارد او در پاسخ به شما بگوید: من هم همین طور. این سؤال، سؤال معکوس نیست. نظرتان راجع به کسانی که می گویند هیچ جا خانه خود آدم نمی شود چیست؟
 • یا مثلاً در مورد صداقت، مستقیماً نپرسید. نظر شما راجع به صداقت چیست؟ در این صورت او پاسخ می دهد من فردي صادق هستم، صداقت در زندگی خیلی مهم است و ... اما اگر بپرسید نظرتان راجع به دروغ مصلحتی چیست؟ او نمیتواند بفهمد واقعاً نظر شما چیست، این در حالی است که شما دروغ مصلحتی را هم جایز نمی دانید، ولی پاسخی که می دهد نظر واقعی اوست.
 • به عنوان مثال: دختري از این که همسرش با فرد نامحرمی گرم بگیرد و خواهرانه بر خورد کند متنفر است این را می تواند به دو گونه مطرح کند. الف) من از این که همسرم با نامحرم (خواه غریبه یا آشنا) گرم برخورد کند، متنفرم. ب) به نظر شما با توجه به این که آداب معاشرت حکم می کند که انسان به گونه اي با دیگران برخورد کند که او را متحجر و بی ادب نخوانند، یک مرد در روابطش با نامحرم چگونه باید باشد؟ اگر این نامحرم آشنا بود چه؟ فرقی بین نامحرم آشنا و غریبه هست؟ نظر شما چیست؟
 • اگر چند سؤال این چنینی در گفتگو باشد فرد مقابل مجبور است چیزي را که اعتقاد دارد بیان کند زیرا که نمی داند موضع شما چیست؟
 • سؤالاتی که فرد مقابلتان خیلی رك و مستقیم باید به آنها پاسخ دهد، مناسب نیست، چرا که باعث ایجاد تنش و تحریک می شود. براي نمونه براي آگاهی از این که او هنگام عصبانیت چه کار می کند یا میزان خشونت او در چه حدي است، بهتر است بپرسید زمانی که از دست خواهر و برادرتان ناراحت و عصبانی می شوید چه می کنید؟ تا این که مستقیماً از او سؤال کنید که آیا شما هنگام عصبانیت اهل زد و خورد هستید یا نه؟ از بیان کردن سؤالاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است خودداري کنید.
12) سؤالاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است زیاد جالب نیست.
 • نکته: شاید او جوابی دهد که نیاز به تحلیل و توضیح داشته باشد. مثلاَ در مورد تعصب به همسر و ساده زیستی و ... حتماً از او توضیح کامل بخواهید که منظورش از این که می گوید ساده زیستی در زندگی من از اهمیت ویژهاي برخوردار است، یعنی چی؟
13) سؤالاتی که مربوط به بررسی حالات روحی و روانی و صفات طرف مقابل می باشد، لازم است معادل مثبت صفات پرسیده شود.
 • نکته: ممکن است فرد موضع بگیرد، مثلاً بپرسید بیشتر حسابگر هستید یا دست و دل باز؟ در این صورت مقابل هر کدام را انتخاب کرد، احساس بدي ندارد.

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد موضاعات گفتگو در خواستگاری

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد نگرش های اخلاقی در گفتگوی خواستگاری

2. پرسش هاي گفتگو در خواستگاري جلسه اول

 • پرسشهاي جلسه اول

حال که با مهارتهاي سؤال کردن و جواب دادن در جلسه خواستگاري آشنا شدید، نوبت به این می رسد که بدانید این سؤالات و عملیات را حول چه محورهایی تهیه کنید.
در این بخش فهرستی از سؤالاتی که لازم است در جلسات بیان شود، ارائه می گردد. البته سؤالات تنها به عنوان نمونه و جهت آشنا شدن ذهن خواننده می باشد، نه به عنوان سؤالات استاندارد و ملاك اصلی. هر فردي با توجه به ویژگیها، نیازها و شرایط و معیارهایی که براي ازدواج دارد و هم چنین با توجه به اهمیت و حساسیت بر روي موضوع ها، قادر خواهد بود که سؤالات خود را تهیه کند.
براي این که جلسات گفتگو نتیجه بخش و مفیدتر باشد بهتر است که در جلسه اول گفتگو 8 محور مشترك از سوي دختر و پسر و 6 سؤال اختصاصی از سوي دختر مطرح شود که به شرح آنها پرداخته می شود.

3. محورهاي هشتگانه مشترك

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد فنون سوالات گفتگو در خواستگاری

1) معرفی:

به عنوان اولین سؤال، هر دو نفر از هم بخواهند که خودشان را به طور کامل معرفی کنند و خلاصه اي از گذشته زندگی شان را بگویند. سرگذشت و بیوگرافی شامل این موارد می شود: معرفی کامل نام و نام خانوادگی، شغل، سن، شغل پدر و مادر، میزان تحصیلات هر یک از آنها، وضعیت شغلی و تحصیلی و سنی دیگر افراد خانواده و این که در چه خانواده اي و با چه شرایطی بزرگ شده و مسائل خاص زندگی آنها در گذشته چگونه بوده است.
 • نکته: توجه شود مسائلی که روي زندگی مشترك تأثیرگذار است باید بیان شود نه هر موضوع و مسئله اي. روشن است که این سؤال در ازدواجهاي فامیلی و آشنا جایگاهی ندارد.

 2) اعتقادي:

بعد از معرفی، لازم است دو نفر سؤالاتی در مورد مسائل دینی و اعتقادي از یکدیگر بپرسند.
 • نکته: این گونه پرسشها علاوه بر این که شباهت عقیدتی دو فرد را نشان می دهد فاصله مذهبی فرد با خانواده اش را نیز ارزیابی می کند.
نمونه سؤالات این بحث شامل:
 • به نظر شما میزان پایبندي و اعتقاد به مسائل دینی تا چه حد مهم است؟
 • آیا آشنایی با مسائل و دستورات مذهبی لازم است؟
 • آیا مایل هستید همسر شما تمایلات مذهبی داشته باشد یا خیر؟
 • آیا در جلسات مذهبی شرکت می کنید؟ تا چه حد؟
 • حد نگاه به نامحرم چقدر است؟ شما در این رابطه چگونه برخورد می کنید؟
 • به نظر شما ارتباط با جنس مخالف تا چه اندازه پذیرفتنی است؟
 • میزان هماهنگی اعتقادي مذهبی شما با خانواده چقدر است؟
 • نظر شما در مورد شنیدن موسیقی چیست؟
 • اگر کسی در بین نزدیکان من یا شما اهل مصرف مشروبات الکلی باشد، درباره او چه احساسی خواهید داشت؟
نکته: در اعتقادات دینی از مصادیقی که خود به آنها اعتقاد دارید، سؤال کنید از جمله واجبات (نماز، روزه و ...) و مستحبات (زیارت، محافل و ...)، مسأله تقلید و ... چرا که هر یک به شکلی در زندگی مشترك تاثیرگذار خواهد بود.

3) صفات روحی و اخلاقی:

نکته مهم، شناخت صفات روحی و اخلاقی فرد مقابل می باشد. دختر و پسر باید بدانند از نظر روحی و اخلاقی با هم شباهت دارند یا نه؟ مشابه بودن یا نبودن این صفات در زندگی اثرات مثبت یا منفی دارد.

4) خط مشی کلی زندگی:

دو طرف باید درباره اهداف، برنامه ها و رویه هایی که در زندگی پیش می گیرند سؤالاتی را مطرح کنند.
 • نکته: در مورد خط فکر سیاسی افراد باید از هم پرسش نمایند.
 • چشم انداز شما براي زندگی آینده چیست؟ این برنامه ها در چه زمینه هایی است؟
 • به نظر شما مهمترین عامل موفقیت در زندگی چیست؟

5) استقلال و ثبات فکري و احساسی:

یکی از موضوعات مهم دیگر، استقلال فردي دو طرف می باشد. از طریق پرسیدن برخی پرسش ها درمورد استقلال فردي طرف مقابل، اطلاعاتی را کسب کنید تا بدانید در زمینه هاي شخصی، تصمیم گیري و ... تا چه حد به نظر دیگران به ویژه پدر و مادر و دوستان در امور زندگی مشترك اهمیت می دهد؟ استقلال دارد یا به خانواده خود وابسته است؟ اجازه دخالت در زندگی مشترکش را می دهد؟ آیا او دهن بین است یا خیر؟
در این مورد می توان از این سؤالات استفاده نمود:
 • تا به حال چند بار شغل عوض کرده اید؟
 • آیا رشته تحصیلی خود را تغییر داده اید؟
 • آیا تا به حال با دوستی قطع رابطه کرده اید؟ چرا؟
 • از طرف مقابل بپرسید که به تناسب سنش چه چیزي اندوخته است؟ مثلا یک آقاي 27 ساله چه میزان تحصیلات دارد، چه میزان سرمایه و یا چه میزان تخصص دارد؟ این فرد حداقل 7 سال از بهترین زمان جوانی را در اختیار داشته است.

6) مسئولیت پذیري و انجام وظایف:

بخش دیگري از پرسش ها باید به موضوع مسئولیت پذیري دو نفر اختصاص یابد. 
سؤالات باید به صورت دقیق درباره زندگی قبلی فرد، شغل، تحصیلات، وظایف دوستی و خانوادگی و ... مطرح شود.

نکته: بر اساس این پرسش می توانید میزان مسئولیت پذیري فرد را مورد ارزیابی قرار دهید:

 • شما در چه تاریخی سرباز شدید، کی به سربازي رفتید؟ آیا غیبت هم داشته اید؟
 • آیا در قبال انجام ندادن کارها در خانواده دچار عذاب وجدان می شوید؟

 7) انعطاف پذیري:

انعطاف پذیري محور دیگر پرسش هاي شما است. از طریق برخی پرسش ها می توانید میزان انعطاف پذیري فرد را بسنجید.
 • نکته: فردي که منفعل باشد مشکلات عدیده اي را در زندگی براي شما ایجاد می کند.
 • براي نمونه می توان از طرف مقابل چنین پرسش کرد که فرض کنید براي رفتن به یک مسافرت آماده شده ایم و قرار است ساعت 18 از منزل خارج شویم، ناگهان تلفن زنگ میزند. و یکی از اقوام که از شهرستان آمده اند، خواهان آدرس دقیق منزل ما هستند که به میهمانی ما بیایند، در این هنگام شما چه کار می کنید؟ نحوه پاسخگویی به این سؤال مهم است نه خود جواب. اگر فرد بگوید به آنها می گوییم برنامه مسافرت داریم و نمی توانیم در خدمت شما باشیم. (این نشانه عدم انعطاف است) هم چنین اگر بگوید به آنها می گوییم قدمتان روي چشم بفرمائید (این هم نشانه عدم انعطاف است) در حالی که فرد منعطف به راه هاي دیگري به غیر از بلی یا خیر نیز توجه دارد. مثلا میگوید: باید ببینم سفر ما چقدر اهمیت دارد؟ آن فامیل کیست؟ ضرورت میهمانی او چیست؟ تاثیر رفتن به این سفر روي ما چقدر هست؟ و ...
(فراموش نکنید اینها مثال هستند، شما می توانید مسائل دیگري را طرح کنید، حتی گذشته فرد و رویارویی با مشکلاتی که در حوزه شغلی، تحصیلی و خانوادگی داشته، میزان انعطاف پذیري و سازگاري فرد را مشخص می کند) بنابراین انعطاف پذیري و این که فرد تا چه میزان خاصیت کششی دارد و حاضر به انعطاف و تغییر در نظراتش است بسیار مهم می باشد.

8) ارتباطات اجتماعی:

پرسش هایی می تواند به شما کمک کند تا میزان تعاملات اجتماعی فرد مقابل را بسنجید. 
 • در واقع بررسی کنید این فرد آیا در روابط اجتماعی خود افراط دارد یا تفریط؟ 
 • تا چه حد با فامیل ارتباط دارد؟ 
 • آیا در روابط اجتماعی گزینشی رفتار می کند؟ 
 • ارتباط فرد مقابل با دوستانش از اهمیت زیادي برخوردار است. میزان وابستگی فرد مقابل را بسنجید.
 • اگر همسر آینده شما در محیط کار یا بین نزدیکان با نامحرمان با حفظ ضوابط شرعی و عرفی ارتباط داشته باشد، چه می کنید؟
 • نکته: با این سؤال می خواهید به میزان سختگیري وي در این زمینه پی ببرید. تا چه اندازه به رفت و آمد با دوستان و نزدیکان خود و نزدیکان همسرتان تمایل دارید؟
 • نکته: از این طریق قادر خواهید بود که تیپ شخصیتی فرد را دریابید. یعنی فرد مقابل درون گرا است یا برون گرا و این که آیا در ارتباطات فامیلی و با دوستان مجرد خود زیاده روي می کند یا نه.
 • تا چه علاقه مند هستید با دوستان دوران مجردي در محافل و مجالس رابطه داشته باشید تا چه حد دوستان تان در تصمیم گیري به شما کمک می کنند. به دوستانتان بیشتر توجه دارید یا خانواده و یا فامیل؟ چرا؟

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد بحث اقتصادی سوالات گفتگو در خواستگاری

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد خانواده ها سوالات گفتگو در خواستگاری

4. محورهاي اختصاصی از سوي دختر

1) شهر محل سکونت:

تصمیم دارید که با همسر آینده تان در کدام شهر زندگی کنید؟

2) نوع سکونت:

آیا می خواهید مستقل زندگی کنید یا بنا دارید با والدین خود، محل سکونت مشترك داشته باشید؟
 • نکته: در صورت تمایل به زندگی با والدین، باید مشخص شود که چگونه (در یک محله، یک مجتمع، یک آپارتمان، یک طبقه یا یک دستگاه) می خواهد با آنان زندگی کند.

3) اشتغال مرد:

شما به چه کاري اشتغال دارید؟
 • نکته: وضعیت شغلی طرف باید شفاف و روشن بیان شود و کلی گویی در این مورد (بازار، واسطه گري، وزارت خارجه و ...) کافی نیست؛ زیرا در بازار، انواع شغل ها؛ در کار واسطه گري، انواع واسطه ها، و در وزارت امور خارجه، انواع سمت ها وجود دارد. در صورتی که در حال حاضر اشتغال ندارد، بپرسید: در آینده چه شغلی را می خواهید انتخاب کنید؟ توجه داشته باشید که هر خانمی نمی تواند با هر شغلی که همسرش داشته باشد، کنار بیاید.
 • نکته: شغل هایی چون هنرپیشگی، سیاست مداري، مشاوره، نظامی گري، نیروي انتظامی، روحانیت و ... روحیه خاص می خواهد.

 4) فعالیتهاي سیاسی اجتماعی زن:

نظر طرف مقابل را در مورد فعالیت خود در امور سیاسی و اجتماعی بپرسید. براي نمونه آیا موافق هستید که همسر آینده شما فعالیت سیاسی اجتماعی داشته باشد؟ تا چه اندازه؟

5) اشتغال و تحصیل زن:

لازم است در مورد اشتغال، و نوع آن (مراکز تجاري، اداري، آموزشی و ...) و در مورد تحصیل به سطح آن (کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتري) اشاره کند. براي نمونه، آیا موافق هستید که همسر آینده تان اشتغال داشته باشد یا به تحصیل خود ادامه دهد؟

 6) مسائل اقتصادي:

در رابطه با امور اقتصادي و شیوه خرج کردن پول باید پرسش هایی صورت پذیرد. مثلاً در مورد خساست یا دست و دل باز بودن مرد و یا این که در زندگی مشترك تا چه حد به مسافرت و مهمانی دادن توجه می کند.
 • نکته: با این گونه پرسش ها می توان به روحیه طرف مقابل در میزان هزینه کردن براي زندگی و خساست احتمالی او پی برید.
در پایان گفتگوي جلسه اول، در صورت احساس توافق کلی، مطالبی را که جنبه خصوصی و سرّي دارد (بیماري حاد یا خاص، اختلال روحی روانی، طلاق والدین، اعتیاد والدین، مجرم بودن یکی از افراد خانواده و ...) و حدود مهریه (زیاد، کم و متعادل) را مطرح کنید.

دانلود پاورپوینت از دکتر بانکی پور در مورد بیان نگرش ها

دانلود پاورپوینت از دکتر بانکی پور در مورد گفتگوی خانواده ها

5. پرسش هاي گفتگو در خواستگاري جلسه دوم

در صورتی که طرفین از گفتگوي جلسه اول به طور نسبی راضی بودند، بهتر است زمانی را براي جلسه دوم تعیین کنند، چرا که ممکن است در جلسه اول برخی از پاسخ ها کلی و مبهم بوده یا براي فرد سؤال برانگیز باشد و یا حتی رفتارهایی بوده که باید در جلسات بعدي رفع شود. لازمه این امر طرح سؤالات جدید براي رفع ابهام در جلسه دوم می باشد.

 • نکته: این جلسه براي تکمیل اطلاعات، رسیدن به نتیجه، تجزیه و تحلیل مطالب جلسه اول و تبادل فکر با اعضاي خانواده ضرورت دارد.
پرسش هاي جلسه دوم را می توان با عناوین زیر مطرح نمود:

1) صفات روحی و اخلاقی:

در جلسه اول گفتگو به صورت کلی درباره صفات روحی و اخلاقی پرسش می شود اما در جلسه دوم می توان با سؤالات جزئی تر به شناخت دقیق تر ویژگی هاي روحی و اخلاقی طرف مقابل دست یافت. شناخت این ویژگی ها سبب می شود که طرفین در تصمیم گیري خود بهتر عمل کنند.
نمونه سؤالات عبارت است از:
 • منطقی بودن را در چه می دانید؟ چقدر در زندگی، خود را منطقی می دانید؟
 • وقتی تصمیم آخر را می گیرید، چه عواملی در منصرف شدن شما می توانند دخیل باشند؟
 • دوست دارید در مقابل سختی کار شما، همسرتان چگونه شما را درك کند؟
 • در تصمیم گیري ها چقدر از نظرات دیگران استفاده می کنید؟ چقدر براي کارهای تان احتمال اشتباه کردن می گذارید؟
 • چقدر حرف مردم برایتان مهم است؟ آیا همیشه قضاوت مردم در مورد شما درست بوده؟
 • اوقات فراغت خود را به چه چیزهایی اختصاص می دهید؟
 • بذله گویی تا چه حد خوب است آیا دیگران شما را به عنوان یک آدم شوخ طبع می شناسند؟
 • احسان به پدر و مادر را در چه چیزهایی می بینید؟ اگر در مسئله اي با پدر و مادرتان اختلاف داشتید، چه می کنید؟ تا حالا شده است مخالف نظر آنها کاري کرده باشید؟ چرا؟
 • از چه رفتاري نمی توانید بگذرید؟
 • افسردگی، پرخاشگري، اضطراب، وسواس، سوءظن، زود رنجی، کج خلقی، تنهایی، ترس ها، سابقه هاي بستري و درمان و ... جزء مهم ترین مسائلی هست که باید بررسی شود، (شاید بررسی این بند یکی از ضرورت هایی است که دختر و پسر باید به روانشناس مراجعه کنند.) اما اگر خودشان قصد بررسی داشتند باید نشانه هاي این اختلالات را بشناسند و با سؤال و دقت در نشانه ها و علائم این اختلالات پی به مشکل ببرند.
 • هم چنین صفاتی مثل خسیس بودن، حسابگري، ولخرجی (دست و دلباز)، بی خیال، منزوي و بی علاقه به تفریح، پیگیر بودن (سمج)، سهل انگار، سخت گیري و .... جزء مسائلیست که می توان با مثال هاي فوق پرسیده شود.

2) جلب رضایت همسر:

در روابط دو طرف، دختر و پسر باید در مورد رضایت همدیگر پرسش هایی داشته باشند. براي نمونه؛
 • فرد مقابل تا چه حد باید رضایت همسرش را جلب کند و تا چه میزان باید به خواسته هاي او توجه داشته باشد؟
 • چه شیوه هایی سبب جلب رضایت فرد مقابل می شود؟ و ...

3) قناعت و تجملات:

در مورد میزان ساده زیستی و قناعت یا تجملات در زندگی باید از فرد مقابل پرسش شود. براي نمونه؛
 • تعریف قناعت از نظر شما چیست و تا چه حد قناعت دارید؟
 • درباره تجملات و تشریفات در زندگی و حدود آن چه نظري دارید؟     

4) سازگاري:

گاه در زندگی مشترك اتفاقاتی می افتد که نیاز است طرفین با هم سازگاري و همکاري داشته باشند. مثلاً: 
 • اگر اتفاقی براي شما بیافتد که مجبور باشید با نصف درآمد قبلی همسرتان زندگی کنید، چه می کنید؟
 • چه امکاناتی را براي داشتن رفاه نسبی لازم می دانید؟
 • شما مایلید همسرتان در خرید لوازم زندگی چه مسائلی را رعایت نماید؟

5) مدیریت:

مدیریت زندگی نیز از موضوعات مهم و اساسی است که دو طرف باید دیدگاه خود را در مورد آن بگویند. پرسش در مورد این که چه کسی مدیریت کند؟ مهم است. شاید هر دو به زن سالاري یا مردسالاري معتقد باشند یا بالعکس. 
پرسشهایی در این زمینه می تواند دیدگاه فرد مقابل را در مورد مدیریت زندگی نشان دهد. براي نمونه؛
 • دیدگاه شما درباره جایگاه مرد در زندگی چیست؟
با پرسیدن این نوع سؤالات خواهید فهمید که خانم روحیه زن سالاري دارد یا نه؟ و براي خود جایگاه مشاوري مهربان قائل است یا خیر.
 • دیدگاه شما درباره جایگاه زن در زندگی چیست و به او چقدر میدان می دهید؟
 • با پرسش سؤالاتی در این زمینه می توانید بفهمید آیا آقا، خانم ها را موجوداتی ضعیف و کم اهمیت می داند یا نه؟

 6) دخانیات:

پرسش در مورد دخانیات و مواد مخدر می تواند دیدگاه افراد را در مورد این نوع مواد نشان دهد.
 • نظرتان درباره سیگار و مصرف آن و مواد مخدر چیست؟
 • آیا به مواد خاصی اعتیاد دارید؟ (قهوه، چاي، غذاي خاص، سیگار، قرص و ...) آیا از دخانیات یا قرص یا آمپول ویژه اي براي آرامش استفاده می کنید؟

7) میزان درآمد:

میزان درآمد آقا مسأله مهمی است که خانم باید در مورد آن اطلاعاتی کسب کند تا بداند آیا می تواند با چنین درآمدي زندگی کند. آیا میزان درآمد شما در حدي هست که بتوانید با آن، زندگی متوسطی را اداره کنید؟
 • این سؤال در جلسه دوم پرسیده می شود تا شائبه پول دوستی و مادي گرایی زن پیش نیاید.
 • هم چنین پرسش از میزان درآمد خانم چندان لزومی ندارد. زیرا درآمد براي او می باشد مگر آن که او بخواهد در امور مالی زندگی مشارکت کند.     

8) اعتقاد به مشاوره:

از آن جایی که در زندگی مشترك ممکن است مشکلاتی به وجود آید که نیازمند کمک از افراد می باشد لذا در جلسه گفتگو طرفین می توانند نظر خود را در مورد این که از چه کسی در زندگی مشترك مشورت بگیرند.
 • براي رفع مشکلات زندگی تا چه حد به مشاوره اعتقاد دارید و آن را مؤثر می دانید؟
 • در صورت بروز مشکل در زندگی مشترك ترجیح می دهید با چه کسانی مشورت کنید؟
 • برخی مردها به مشاوره تن نمی دهند؛ زیرا گمان می کنند رفتن نزد مشاور به معناي اعتراف به اشتباه است.

دانلود پاورپوینت از دکتر بانکی پور در مورد مسائل اقتصادی در گفتگو

دانلود پاورپوینت از دکتر بانکی پور در مورد شناخت خانواده

6. پرسش هاي گفتگو در خواستگاري جلسه سوم

آیا لازم است جلسات گفتگو به جلسه سوم هم کشیده شود؟ در این صورت چه سؤلاتی را باید مطرح کرد؟

برخی از مسائل را به سبب حیا نمی توان در جلسات اول و دوم مطرح کرد یا هنوز زمان طرح آنها نرسیده است. این سؤالها عبارتند از:

1) گرم مزاجی یا سرد مزاجی:

رفع غرایز جنسی تا چه حد در زندگی زناشویی برایتان اهمیت دارد؟
 • نکته: با توجه به این که اختلاف شدید خانم و آقا در این مسئله، عامل اختلاف جدي در زندگی مشترك و در مواردي عامل انحراف اخلاقی و جنسی یک طرف و لطمه به اعصاب و روان می شود، طرح آن ضرورت دارد.
 • این سؤال در جلسه سوم مطرح می شود تا به فرد تهمت شهوترانی، هواپرستی و ... داده نشود. اگر طرح این سؤال برایتان مشکل است و حیا اجازه نمی دهد می توانید آن را به صورت نوشتاري بپرسید.

2) فرزنددار شدن و زمان آن:

 • چه زمانی را براي فرزنددار شدن مناسب می دانید؟
 • چند تا فرزند خوب است؟

3) چگونگی مراسم عقد و عروسی:

 • نظر شما در مورد مهریه چیست؟
 • نظرتان درباره چگونگی و مراسم عقد و عروسی چیست؟
 • آیا مراسم آلوده به گناه یا بدون گناه برایتان فرقی دارد؟
 • نکته: در صورت عدم توافق در این مسائل ممکن است در ابتداي ازدواج، کدورت هایی پیش آید و به سبب خاطرات تلخ پدید آمده، بهانه جویی هایی در زندگی مشترك بروز کند.     

4) چگونگی ملاقات هاي دوران عقد:

 • نظر خانواده شما درباره ملاقات هاي دوران عقد چیست؟
 • در این زمینه آداب و رسوم خاصی در خانواده شماست؟

5) انتظار خاص از همسر آینده:

 • آیا انتظار خاصی از همسر آینده خود دارید؟
 • نکته: برخی از افراد نیازهاي خاصی دارند که حتماً باید پیش از ازدواج با نامزد خود مطرح کنند تا ببینند آیا توان برآوردن آن را دارد یا خیر، براي مثال ممکن است دختري یا پسري بیش از دختران و پسران دیگر به اظهار محبت همسر نیاز داشته باشد که حتماً باید مطرح نماید.

دانلود پاورپوینت از دکتر بانکی پور در مورد موضوعات مطرح شده در گفتگو

7. گفتگوي خانواده ها

نکته: مسئله دیگري که در گفتگو قابل توجه می باشد، این است که قسمتی از شناخت در گفتگو بین خانواده ها به دست می آید، مشروط بر این که صحبت هاي آنها مربوط به ازدواج فرزندان شان باشد.
بنابراین در این مرحله از خواستگاري که دختر و پسر براي گفتگو به اتاق دیگري می روند فرصت مناسبی است تا خانواده ها نیز با همدیگر آشنا شوند و در مورد ساختار خانواده، آداب و رسوم، میزان پایبندي به اعتقادات مذهبی و ... صحبت کرده تا بتوانند با تفاوت هاي فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... یکدیگر آشنا شوند.
از سوي دیگر، خانواده دختر و پسر در مورد خصوصیات اخلاقی و رفتاري دختر و پسرشان اطلاعات لازم را بدهند. هم چنین خانواده پسر، دلیل و نحوه انتخاب شان را بازگو نمایند و نحوه عملی کردن وعده هایی که داده می شود چه ازطرف دختر و خانواده اش و چه از طرف پسر و خانواده اش سؤال و مورد بررسی قرار گیرد.

8. ده نکته طلایی در گفتگو ها

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد گفتگو های خانواده در خواستگاری

9. سؤالات متداول در زمینه گفتگو

الف) سکوت در جلسات گفتگو:

سکوت در جلسات گفتگو می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد مثلاً
 • کمرو باشد
 • یا این که احتمال دارد خواستگاري بر او تحمیل شده باشد، به خصوص اگر در جمع به او اجازه صحبت نمی دهند در این صورت حتماً با پرسش هاي روشن و پیاپی باید اطمینان یافت که از این امر رضایت کامل دارد.
 • احتمال دیگر این است که طرف مقابل را از نظر ظاهر نپسندیده و انگیزه اي براي گفتگو ندارد و نمی تواند با این مسئله کنار بیاید.
 • گاهی هم شخص در جلسه اول گفتگو، مطالب و سؤالاتی را مطرح و در جلسات بعدي سکوت می کند. این نشان می دهد که همان سؤالات اصلی و کلیدي جلسه اول برایش مهم بوده و سؤالات بعدي اهمیتی ندارد زیرا در خود قدرت انطباق می بیند و می داند که با وجود وجوه مشترك در مسائل اصلی، با بقیه اختلافات می تواند کنار بیاید و خود را وفق دهد.
 • در صورتی که فرد مقابل خواسته هاي شما را بدون چون و چرا می پذیرد احتمال احساسی برخورد کردن، وجود دارد. زیرا امکان ندارد دو نفر با دو وراثت متفاوت، دو محیط و دو تربیت گوناگون، در همه مسائل تفاهم داشته باشند، حتی دو خواهر یا دو برادر نیز با وجود اشتراك در محیط و تربیت با هم تفاهم کامل ندارند. 

ب) تشخیص صداقت:

یکی از سؤالات مهمی که معمولاً پیرامون جلسات خواستگاري بیان می شود این است که ما از کجا بفهمیم طرف مقابل سؤالات را با صداقت پاسخ داده است؟
 • براي اطمینان از جواب هاي او باید مقدمه اي را درباره ي صداقت بیان کنید. به مخاطب خود بگویید: صداقت در خواستگاري یک امر حیاتی است. من خود آدمی نیستم که همیشه در زندگی راستگو باشم و انتظار ندارم همسرم نیز همیشه در زندگی راست گفته باشد. اما این که انسان در جلسه خواستگاري به راستگویی دقت داشته باشد بحث بسیار مهمی است زیرا عدم صداقت در جلسه خواستگاري را خیانت به طرف مقابل می دانم و من هر نقطه ضعفی را از خواستگارم می پذیرم مگر این نقطه ضعف را. باید بکوشید به گونه اي با بیانی جدي این مطلب را یادآور شوید،
 • مثلاً این که بگویید: (من اگر متوجه شوم که در جلسه خواستگاري مطلبی خلاف واقع بیان شده است، اگر نقاط مثبت فراوان هم داشته باشد نمی توانم او را بپذیرم زیرا ازدواجی موفق است که انسان هم خوب انتخاب کند و هم خوب انتخاب شود.
 • البته جمله آخر هم پیام مهمی است براي خود شما، اگر شما بخواهید با کسی مسافرت بروید و او تمایلی به مسافرت با شما نداشته باشد و شما اصرار کنید و طرف را متقاعد کنید و راهی سفر شوید، مسافرت به هر دوي شما سخت خواهد گذشت. ازدواج بالاتر از این است اگر یکی خوب انتخاب کند ولی خوب انتخاب نشود خود این فرد هم از زندگی لذت نمی برد، بنابراین باید صداقت داشته باشیم.
 • راه دیگر این تشخیص این است که از مطالبی سؤال نمایید که در تحقیقات در مورد فرد مقابل نسبت به درستی آنها مطمئن هستید. پاسخ فرد مقابل صداقت یا عدم صداقت او را نشان می دهد.
اما چند نکته:
 • براي این که راحت باشید و صداقت خود را نشان دهید از همان کلمات معمول و همیشگی تان استفاده کنید نه از کلمات سخت و غیر معمول.
 • صداقت شما و خانواده تان در رفتار و گفتار، آنها را نیز تشویق می کند که صادق باشند.
 • در گفتگو دو طرف باید بنا را بر معرفی واقعی و صریح خود بگذارند. 

ج) بیان اسرار زندگی در خواستگاري:

در پاسخ باید گفت اسرار زندگی طبقه بندي دارد. در مباحث امنیتی اطلاعات را به چهار طبقه (به کلی سري، سري، خیلی محرمانه و محرمانه) تقسیم می کنند. در زندگی نیز براي مسائل خود طبقه بندي داشته باشید. 
 • در جلسات اول خواستگاري می توانید مسائلی را مطرح کنید که دیگران اطلاع و آگاهی دارند ولی خواستگار شما از آن بی اطلاع است، مثلاً در محل و فامیل همه می دانند شما با یک ازدواج غیر موفق روبه رو بوده اید بهتر است این نکته را قبل از قرار خواستگاري به اطلاع فرد مورد نظر برسانید که اگر با شنیدن این موضوع نظرش تغییر می کند قبل از جلسات خواستگاري و ایجاد زحمات و مشکلات متوجه شود.
 • گاهی ازدواج تا مراحلی پیش رفته است و بعد به دلایلی انجام نشده و در شناسنامه هم ثبت نشده و عروسی هم انجام نگرفته است. در این شرایط لازم نیست قبل از خواستگاري اطلاع دهید ولی در آخر جلسه اول خواستگاري باید براي فرد تشریح کنید.
 • برخی از اسرار را نیز می توانید در جلسات بعد مطرح کنید اسراري را که جز خانواده شما کسی از آن اطلاع ندارد نباید در جلسات اول بیان کرد. 
 • شما می توانید در مراحل بعد و به میزان اعتمادي که به فرد پیدا کرده اید، او را مطلع سازید.
 • اما نباید از اشتباهات و لغزش هایی که در دوران مجردي انجام داده اید و کسی هم از آن باخبر نیست و شما نیز توبه کرده اید، بعد از ازدواج هم، همسرتان متوجه آن نمی شود، سخنی به میان بیاورید. زیرا گناهان و خطاها، امري ما بین ما و خداي ماست و هیچ کس اجازه ندارد آبروي خود را جلوي دیگران ببرد و از طرف مقابل هم نخواهید به این مسائل اشاره کند. ولی اگر مسئله اي قبل از ازدواج براي شما پیش آمده و شما مرتکب جرم و خطایی شده اید و امکان برملا شدن آن را پس از ازدواج می دهید، باید حتماً به نحوي مطرح سازید و آن را براي فرد مقابل بیان کنید.
 • گفتن تمام جزئیات (عصبانیت هاي موردي، بین ظمی هاي موردي، و ...) لازم نیست زیرا باعث نگرانی و ایجاد تردید می شود و زمینه وسوسه هاي شیطانی را فراهم می آورد و ممکن است طرف مقابل این گونه برداشت کند که مشکل بسیار بزرگ بوده و فقط قسمتی از آن گفته شده است. به همین ترتیب گفتن جزئیات و مسائلی که به زندگی مشترك مربوط نمی شود لازم نیست. پرسیدن از آنها نیز لزومی ندارد بنابراین پرسش درباره این که چه گناهی مرتکب شده اي، آیا دوست پسر یا دختر داشته اي، چند تا خواستگار برایت آمده، به خواستگاري چند نفر رفته اي، چگونه مسلمان شده اي و ... لازم نیست و گاهی توهین و بی حرمتی به شمار می رود و پیامدهاي منفی دارد.
اما چند نکته:
 • اگر شما داراي نقص عضو یا بیماري هستید باید به طور کامل و به دور از ابهام در مورد شناخت نقص، ناتوانایی هاي آن و روش درمانش توضیح دهید. بهتر است با معرفی پزشک خود از آنها بخواهید هر گونه سؤالی که دارند از پزشک معالج تان بپرسند.
 • اگر طرف مقابل شما داراي نقص عضو یا بیماري است، نباید عجولانه و ناآگاهانه تصمیم گرفت. بلکه باید بر اساس میزان ظرفیت و تحمل خود یا طرف مقابل، به دور از ترحم تصمیم گیري کنید و هرگز به فکر تغییر اوضاع نباشید.
 • از گفتن عیبی که خواستگاری تان را به هم می زند، ابا نداشته باشید، چون در غیر این صورت خانه را در زمین سستی بنا کرده اید. عیبی که امکان دارد گفتن آن یک خواستگاري را به هم بزند، نگفتن آن یک زندگی را به هم خواهد زد.

دانلود سخنان دکتر بانکی پور در مورد بیان اسرار در خواستگاری

دانلود پاورپوینت از دکتر بانکی پور در مورد حد صداقت گفتگو

منبع: سایت اسک دین
 
دانلود: 
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث