معرفی کتاب مهمانی خدا

معرفی کتاب مهمانی خدا

۰۸ فروردین ۱۴۰۲ 0 معارف

نویسنده:

موضوعات:

پیـک تیزپـرواز وحـی، جبرئیـل امیـن(س) در آخریـن جمعـۀ مـاه شـعبان از سـاحت قـدس سـرمدی و جـوار محبـوب ازلـی، بـرای سـرور کائنـات، رســول ختمی مرتبــت (ص) پیغــام آورد کــه مؤمنیــن را ادب ورود در ضیافـت الهـی بیامـوزد و آنهـا را از مغتنمتریـن اوقـات زندگیشـان کـه همــان وقــوع در مــاه برکــت و رحمــت و مغفــرت اســت، آگاه ســازد تــا به وقـت درماندگـی و حاجـت و روز حسـاب و کتاب، افسـوس و حسـرت نخورنــد. آن حضــرت (ص) نیــز در امتثــال امــر ولی نعمتــش بی تأخیــرلحظــه ای، خطبــه ای ایــراد فرمودنــد مشــتمل بــر جمیــع مراقبت هــای سرنوشت ســاز در مــاه مبــارک رمضــان: مــاه تقدیــر آجــال و ارزاق، مــاه هدایـت و نـور، مـاه نـزول مالئکـه، مـاه نـزول قـرآن و مـاه همـۀ خوبی هـا.

 به راسـتی، در ایـن زمانـه، شـر ح این همـه عظمـت را جـز از زبـان سـالۀ پـا ک حضرتـش امـام خوبـان و عاشـقان، خمینـی عزیـز(قدس سره) از چـه کسـی می تـوان شـنید؟! 

ازایـنرو شایسـته دیدیـم مـا نیـز به قـدر درک ضعیـف و بی مقـدار خـود، شـر ح ایـن خطبـۀ شـریف را بـا گزیده هایـی از سـخنان امـام راحـل (قدس سره) همـراه کنیـم تـا در آیینـۀ نفـس پـاک آن رجـل لاهوتـی، ان شاءالله کالم وحـی را بیشـتر فهـم کنیـم!

احمد ضربی

گالری: 
معرفی کتاب مهمانی خدا
معرفی کتاب مهمانی خدا
معرفی کتاب مهمانی خدا
کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث