معرفی کتاب: اسم بزرگ من محمد است (یادنامه: آیت الله محمدعلی ناصری دولت آبادی)

معرفی کتاب: اسم بزرگ من محمد است (یادنامه: آیت الله محمدعلی ناصری دولت آبادی)

۱۵ فروردین ۱۴۰۲ 0 معارف

زبان:

مــن بــا آیــت الله ناصــری از نزدیــک آشــنایی نداشــتم. یکبــار کــه بــا قطــار بــه ســمت مشــهد میرفتــم؛ متوجــه شــدم ایشــان هــم در همــان قطــار هســتند. در بیــن راه ایشــان در ایســتگاهی بــه نمــاز ایســتادند و مــردم بــه صــف جماعــت پیوســتند. نمــاز اول را جمعیــت شــلخته بلنــد و کوتــاه می شـدند؛چـون جـای یـک مکبـر خالـی بـود. نمـاز دوم راخـودم مکبـر شـدم؛ کاری کـه در تمـام عمـرم انجــام نــداده بــودم. آن شــب آیــت الله بــود و جمعیتــی مشــتاق و مــن هــم در ایــن ویژه نامــه بــاز دارم کار همـان شـب را می کنـم. مـن بـا آیـت الله ناصـری نسـبت نزدیکـی نداشـتم و داشـتم ویژه نامـه ای مختـص یکـی از بـزرگان مدفــون در تخت فـولاد تهیــه می کـردم کـه نا گهـان آیـت الله آمـد و مـن را با خـودش را بـرد.

مقـداری جـدی شـدم. موضـوع هـر روز جذاب تـر می شـد و مـن بیشـتر جـدی. مجموعـه پیـش رو بازتـاب نــور شــخصیتی اســت کــه محتــوای آن برآمــده از ماجــرای زندگــی اش اســت و انگیــزه تهیــه آن حاصــل جذبــه ای بــود کــه بعــد از زندگــی اش همچنــان درخشــش دارد. آیــت الله محمــد ناصــری ا گرچــه جامــع فضیلتهاسـت؛ امـا آنچـه او را بیشـتر مورد توجـه قـرار داد، زمانـه ای بـود کـه در آن بـه ظهـور و بـروز رسـید.

بی شــک اســاس شــخصیت او «اخــلاق» و نقطــه تمایــز او توجــه عالــی بــه «مهدویــت» اســت. آیــت الله ناصـری در زمانـه ای مورد توجـه قـرار گرفـت کـه ویژگی هـای او کمتـر در میـان سـایرین یافـت می شـد. او در دوران فقـدان اخـلاق عالـی و امـر مـاورا، بـرایمردمانـش بـه حدا کثـر جلـوه رسـید. مـردم بعـد از او فقـدان بزرگـی را احسـاس کردنـد. آنهـا ا کنـون گمشـده ای دارنـد واز خـود می پرسـند آیـا در میـان روحانیـون و علمـای دیـن، بـاز هـم شـاهد مواجهـه بـاشـخصیتی هسـتیم کـه ایـن فقـدان را جبـران کنـد؟

محمود فروزبخش

مرکز مشاهیر و رجال شناسی تخت فولاد

کانال قرآن و حدیث را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید.
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام
کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام
تلگرام قرآن و حدیث
کانال قرآن و حدیث در ایتا
کانال قرآن و حدیث در گپ
پیام رسان سروش _ کانال قرآن و حدیث