منوی اصلی

کیفیت و آداب غسل میت (مفاتیح الجنان)

کیفیت و آداب غسل میت (مفاتیح الجنان)

آداب اموات و دعاهای متعلق به آن:

و بايد ميّت را به سه غسل، غسل دهند: غسل اول با آب سدر، دوّم با آب كافور، سوم با آب خالص. و كيفيّت غسلش‏ مانند غسل جنابت است. ابتدا مى ‏كند به شستن دست هاى ميّت سه مرتبه، پس عورت او را با كمى از اشنان سه مرتبه‏ مى ‏شويد، سپس سر او را سه مرتبه با كف سدر غسل مى‏ دهد، سپس جانب راست و بعد جانب چپ را به همين صورت‏ و دست خود را به تمام بدن ميّت مى‏ كشد، و بايد همه اين شستن هاى اول با آب سدر باشد، سپس ظرف ها را بشويد تا اثر سدر از آنها برود، سپس به همين ترتيب با آب كافور آنگاه او را با آب خالص غسل دهد، و غسل‏ دهنده در حال غسل دادن هر عضوى بر جانب‏ راست او بايستد و بگو: عفوا عفوا، چون از غسل دادن فارغ شود، بدن ميّت را با جامه تميزى خشك كند، و بر غسل‏ دهنده در اين حال يا بعد از آن غسل ميّت واجب است. و مستحبّ است وضو، پيش از غسل هاى ميّت

افزودن دیدگاه جدید