منوی اصلی

تکفین میت در جریدتین (مفاتیح الجنان)

تکفین میت در جریدتین (مفاتیح الجنان)

آداب اموات و دعاهای متعلق به آن:

سپس او را كفن كند، و پارچه پنجمى را كه ران پيچ باشد حاضر كند، و پهن نمايد، و مقدارى پنبه روى آن بگذارد، و بر آن‏ قدرى زريره بپاشد، و بر قبل و دبر ميّت گذارد، و بر سوراخ دبر او پنبه بگذارد، سپس آن پارچه را بر رانهاى‏ او ببندد و محكم ببندد، و سپس لنگش را از نافش تا هر كجا برسد ببندد، و پيراهنش را بر او بپوشاند، و روى همه اينها سرتاسرى را قرار دهد، و بالاى آن حبره، يا چيزى كه جايگزين آن باشد، و بگذارد با او دو جريده از چوب خرما، يا درخت ديگرى، و بايد تروتازه باشد، و طولش به اندازه استخوان ذراع [ساعد]، يكى از آن دو را در جانب راست، چسبيده به بدن، از آن محّلى كه‏ موضع بستن لنگ است، و ديگرى را در جانب چپ مابين پيراهن و سرتاسرى و كافور را بر مواضع سجده ميّت، كه پيشانى و باطن‏ دستها، و سر زانوها، و اطراف انگشتان پاها مى‏ باشد بگذارد. و اگر از كافور چيزى اضافه آمد بر سينه او قرار دهد. و كفن ها را بر او بپيچند، و او را از جانب سر و پاهايش ببندد، تا او را به خاك سپارند، آن وقت گره كفن را بگشايند. چون از كار كفن فارغ شدند، او را بر تابوت قرار داده، به جانب مصّلى ببرند، و بر او نماز بخوانند

افزودن دیدگاه جدید