منوی اصلی

علت غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ نام اشخاصی که امام زمان عجّل الله تعالی فرجه را دیده اند/ حدیث اول

وثاقت ابوعمرو عثمان بن سعید نزد امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث پنجم

امتحان شیعیان به وسیله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث نهم

علت غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث هیجدهم

سیره امام زمان عجل الله تعالی قبل از قیام

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث بیست و نهم

دعای امام صادق علیه السلام در زمان غیبت