منوی اصلی

مجموعه استوری و پوستر خطبه متقین

مجموعه استوری و پوستر خطبه متقین

خطبه متقین

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


در دنیا دارای فضیلت های برترند سخنانشان راست پوششن آنان میانه روی و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می پوشانند و گو شهای خود وقف دانش سودمند کرده اند.
اعمال شبهای قدر

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


و در روزگار سختی و گشایش حالشان یکسان است و اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدن ها قرار نمی گرفت و از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم

خطبه متقین

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمت های آن به سر می برند و جهنم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند

خطبه متقین

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


دلهای پرهیزگاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان تن هایشان لاغر و درخواست هایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است
خطبه متقین

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده دنیا می خواست آنهار ا بفریبد اما عزم دنیا نکردند می خواست آنها را اسیر خود گرداند که با فداکردن جان خود را آزاد ساختند.

خطبه متقین

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


در شب برپا ایستاده مشغول نمازند قرآن را جزء به جزء و با تفکر و اندیشه می خوانند با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می یابند.

اعمال شبهای قدر

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


وقتی به آیه ای برسند که تشویق در آن است با شوق و طمع بهشت به آن روی می آورند و با جان پرشوق در آن خیره شوند و گمان برند که نعمت های بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد.

 بزرگان در ماه مبارک رمضان

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


و هرگاه به آیه ای می رسند که ترس از خدا در آن باشد گوش دل به آن می سپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان طنین افکن است پس قامت به شکل رکوع خم کرده پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند.

خطبه متقین

خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه:سیمای پرهیزگاران


از اعمال اندک خود خشنود نیستند و اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند نفس خود را متهم می کنند و از کردار خود ترسناکند

 

افزودن دیدگاه جدید