منوی اصلی

اصول کافی جلد 1 ص 214

اصول کافی: کتاب الحجه/ برگزیدگان خدا و وارثان قرآن/ حدیث اول

مصداق ظلم به نفس در آیه 32 سوره فاطر

اصول کافی: کتاب الحجه/ برگزیدگان خدا و وارثان قرآن/ حدیث دوم

حدیث امام صادق علیه السلام درباره وارثان قرآن و ویژگی آنها

اصول کافی: کتاب الحجه/ عطای علم به ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم

حدیث تفسیری امام صادق علیه السلام درباره آیه 49 سوره عنکبوت

اصول کافی: کتاب الحجه/ عطای علم به ائمه علیهم السّلام/ حدیث سوم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره منحصر بودن علم به ائمه علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ عطای علم به ائمه علیهم السّلام/ حدیث چهارم

حدیث تفسیری امام صادق علیه السلام درباره آیه 49 سوره عنکبوت