منوی اصلی

اصول کافی جلد 1 ص 308

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث سوم

شایستگی امام کاظم علیه السلام برای امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث چهارم

سیره سیاسی امام صادق درباره امامت امام کاظم علیهما السلام