منوی اصلی

اصول کافی جلد 1 ص 547

اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث بیست و سوم

عدم وجوب خمس به هدیه امام رضا علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث بیست و چهارم

استفتای شیعیان از امام هادی علیه السلام درباره خمس

اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث بیست و پنجم

آثار خمس برای اهل بیت علیهم السلام و شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت امام علی علیه السّلام/ حدیث هشتم

اولین خطبه امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امام علی علیه السلام